Venster sluiten
OPLEIDINGSREGLEMENT

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
Gaever Safety Services: de firma Gaever Safety Services. Geregistreerd als onderneming bij de KvK onder nummer 81596294. 
Directie: de directeur van Gaever Safety Services.
Instructeur: degene die voor Gaever Safety Services de opleiding verzorgt.
Opleidingslocatie: de locatie waar de opleiding van Gaever Safety Services wordt verzorgd.
Deelnemer: degene die deelneemt aan de opleiding. Indien de deelnemer zelf opdrachtgever (particulier) is, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de betalingen.
Opdrachtgever: de directie, of diens vertegenwoordiger, van de organisatie die de deelnemer aanmeldt en verantwoordelijk is voor de betalingen.
Aanmeldingsformulier: het webformulier dat online door NedCert is ontworpen en door de opdrachtgever is ingevuld en naar ons is verzonden.
Aanmelding: het opgeven van één of meerdere deelnemers voor een opleiding of nascholing.
Opleiding: cursus, opleiding, incompany opleiding, nascholing, herhaling, hercertificering.

Artikel 2
Aanmeldingen verlopen via het aanmeldingsformulier op onze internetsite. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Het aanmeldingsformulier dient door de opdrachtgever te worden ingevuld en aan ons te worden verzonden. Een aanmelding via één van onze internetsites impliceert akkoordverklaring met het opleidingsreglement. Een aanmelding is definitief en kan niet worden geannuleerd.

Artikel 3
De betalingstermijn is 14 dagen. Als de cursus plaats vindt binnen deze 14 dagen, dient de factuur uiterlijk 2 werkdagen voor de cursus betaald te zijn en door Gaever Safety Services te zijn ontvangen. Restitutie van factuurbedragen, om welke reden dan ook, vindt niet plaats. Voor het doorvoeren van wijzigingen achteraf, zoals ordernummer, kostenplaats, tenaamstelling e.d. dan wel het per post verzenden van de factuur wordt € 50,- administratiekosten berekend. Op de betaling van een factuur is het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ van toepassing.

Artikel 4
Het niet aanwezig zijn van een deelnemer tijdens een opleiding ontheft de opdrachtgever niet van betalingen.

Artikel 5
Het is niet toegestaan om deelnemers te verplaatsen naar een volgende opleiding, tenzij het aantal beschikbare deelnemersplaatsen zou worden overschreden, dit ter beoordeling aan Gaever Safety Services.

Artikel 6
Mutaties in de deelnemersnamen zijn uitsluitend, schriftelijk toegestaan tot 2 dagen vóór aanvang van de opleiding.

Artikel 7
Voor een incompany opleiding worden minimaal 6 deelnemers per groep in rekening gebracht. De datum van de incompany opleiding wordt in onderling overleg vastgesteld en kan daarna niet meer door de opdrachtgever worden gewijzigd.

Artikel 8
Voor een incompany opleiding zorgt de opdrachtgever voor een voldoende grote en schone ruimte om te kunnen oefenen. Verder moeten wij een slanghaspel kunnen gebruiken en is een buitenruimte nodig voor de brandoefeningen en een parkeerplaats voor onze bedrijfswagen. De opdrachtgever zorgt voor koffie/thee en catering.

Artikel 9
Op het grondgebied van de opleidingslocatie dient men de daar geldende instructies en regelingen op te volgen. Indien de deelnemer de opleiding verstoort of algemeen geldende fatsoensnormen overschrijdt, dit ter beoordeling aan de instructeur, wordt de deelnemer per direct uitgesloten van deelname aan alle opleidingen van Gaever Safety Services. Dit ontheft de opdrachtgever niet van betalingen.

Artikel 10
Iedere deelnemer dient zich bij aanvang van de opleiding te kunnen legitimeren.

Artikel 11
Gedurende de lessen is het niet toegestaan te roken en/of alcoholhoudende dranken te drinken. Het is niet toegestaan onder invloed van drank of andere middelen op de opleiding te verschijnen.

Artikel 12
Bij minder dan 4 deelnemers behoudt Gaever Safety Services zich het recht voor de opleiding geen doorgang te laten vinden.

Artikel 13
Gaever Safety Services is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, vermissing of enig ander nadeel, opgelopen door de deelnemer of diens bezittingen.

Artikel 14
Gaever Safety Services is niet aansprakelijk voor het ontstaan van enige schade ten gevolge van het uitvoeren van handelingen door de deelnemer bij diens optreden in geval van een calamiteit/incident of bij het verlenen van hulp aan een slachtoffer. Het deelnemen aan een opleiding en examen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer / examenkandidaat.

Artikel 15
Gaever Safety Services is niet aansprakelijk voor de aanmelding en uitslag voor een examen of TTT bij NedCert.

Artikel 16
Wij geven persoonsgegevens van u en uw kandidaten door aan NedCert. Door het aanvaarden van deze voorwaarden verlenen u en uw kandidaten toestemming hun persoonsgegevens te verwerken en op te slaan ten behoeve van administratieve en informatieve doeleinden en deze persoonsgegevens door te geven aan NedCert. Gaever Safety Services neemt de bescherming van de door u geleverde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Artikel 17
Gedurende de cursus worden er foto's en een filmpje gemaakt en als herinnering op sociale media geplaatst. Gaever Safety Services zorgt voor de hesjes. De deelnemer die niet in beeld wil moet een oranje hesje dragen. De deelnemer die wel in beeld wil moet een geel hesje dragen.

Artikel 18 
Bij gevallen waarin deze regelgeving niet voorziet en bij geschillen betreffende de uitleg van deze regelgeving, beslist de directie van Gaever Safety Services. Het besluit van de directie van Gaever Safety Services is bindend.