NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

PROCEDURES 
beheersing van het ontwerp PRO C 6
 

Competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidscertificaat
BHV Bedrijfshulpverlener


Certificatieschema BHV
 
Competentieprofiel BHV Bedrijfshulpverlener
Algemeen Ingangsdatum: 01-01-2007 en van toepassing op geldige certificaten behaald vanaf 01-01-2007.
Gedeponeerd bij het BeNeLux merkenbureau.
Opgesteld door CvB NedCert.
Documentatie Certificatieschema BHV.
Legitimering
Certificering volgens de internationale norm ISO 17024.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

Suriname
Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019.
 
Functiebenamingen
BHV'er, Bedrijfshulpverlener, basishulpverlener. ERO, Emergency Response Officer.
Perspectief

Kan worden aangesteld als bedrijfshulpverlener of als basishulpverlener.
 
Omschrijving van de functie
Doel Verleent basishulp in noodsituaties.
Proces Hulpverlening op basis van het F-ABC schema.
Hiërargie Werkt in opdracht van de werkgever, onder leiding van een leidinggevende.
TBV
De houder van het NedCert certificaat BHV-Bedrijfshulpverlener functioneert als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat te alarmeren, basis hulp te verlenen aan een slachtoffer, een beginnende brand te beperken en te bestrijden, de gevolgen van ongevallen te beperken en een gevaarsgebied te ontruimen.
 
Complexiteit
Kenmerkend voor restrisico's zijn de onvoorspelbaarheid en variabele complexiteit van de stoornissen in de vitale functies van slachtoffers en variabele complexiteit van de calamiteiten en incidenten. De bedrijfshulpverlener verleent derhalve hulp direct nadat een incident heeft plaatsgevonden en schakelt andere (interne of externe) hulpverlening in. 
 
Hulpmiddelen Verbandkoffers, Automatische Externe Defibrillator AED, reanimatiehulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), brandblusmiddelen, evacuatiematerialen, vluchtroute-aanduiding, veiligheidsmiddelen- en voorzieningen.
Vakbekwaamheid
De houder van het NedCert certificaat BHV-Bedrijfshulpverlener heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen BHV-Bedrijfshulpverlener afgesloten.
 
Grenzen
De houder van het NedCert certificaat BHV-Bedrijfshulpverlener verstaat onder bedrijfshulpverlening de basis bedrijfshulpverlening in noodsituaties. De houder van het NedCert certificaat is bekwaam in bedrijfshulpverlening overeenkomstig het certificatieschema BHV-Bedrijfshulpverlener en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 
Ontwikkelingen
Wetgeving
De houder van het NedCert certificaat is werkzaam als bedrijfshulpverlener binnen organisaties met een normaal risico of als de startende hulpverlener bij een ongeval, calamiteit of incident in bedrijven met een hoger dan normaal risico als gevolg van de eisen in de Arbowetgeving. De houder van het NedCert certificaat kan werkzaam zijn binnen organisaties als gevolg van Wetgeving op dit gebied die gebaseerd is op Europese Regelgeving.
 
Marktontwikkelingen
Het NedCert certificaat BHV-Bedrijfshulpverlener is bedoeld voor bedrijfshulpverleners in organisaties met een normaal risico of als startende hulpverlener bij een hoger risico als assistent van de spoedeisende hulpverlener.
 
Technologische ontwikkelingen
Het werk bestaat uit het alarmeren van alle personen, het verlenen van directe hulp in noodsituaties, met name het uitvoeren van levensreddende handelingen, het beperken en bestrijden van brand, het beperken van de gevolgen van ongevallen, ontruimen en het zo nodig assisteren van de spoedeisende hulpverlener.
 
Internationale ontwikkelingen
Ten gevolge van Europese regelgeving dient ieder land in zijn eigen Wetgeving de veiligheid en gezondheid van werknemers, bezoekers en anderen zeker te stellen.
Het NedCert certificaat BHV-Bedrijfshulpverlener is een erkende kwaliteitsverklaring en daarmee de geëigende methode om aan te tonen vakbekwaam te zijn voor de betreffende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 
Kennis, vaardigheden, inzicht en attitude volgens het normatief document BHV-Bedrijfshulpverlener
Algemene kennis Alarmeren, basisregels, hulpverleningshandelingen.
Reanimeren Reanimeren en toepassen AED.
Vitale functie ondersteuning Hersenfunctiestoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen.
Slachtofferhulp Skeletfunctiestoornissen, wondverzorging, brandwonden.
Brand Brandklassen, brandontwikkeling.
Beperken en bestrijden van brand Blusmiddelen, blussende werking.
Beperken van de gevolgen van ongevallen Veiligheids- en brandpreventieve maatregelen, gevaarlijke stoffen, rookgassen.
Evacuatie en ontruiming Ontruimen, ontruimen bij bommelding, ontruimingsmiddelen.
Samenhang Samenhang toetstermen.
Vaardigheden Adequaat alarmeren, slachtofferhulp, een brand veilig benaderen, een beginnende brand kunnen blussen.
Kerntaken
Kerntaak 1 Alarmeert personen en werkt samen met spoedeisende hulpverleners.
Kerntaak 2 Herkent een gevaarlijke situatie en beperkt het gevaar voor zichzelf en het slachtoffer.
Kerntaak 3 Benadert het slachtoffer met respect en stelt het slachtoffer gerust.
Kerntaak 4 Verleent hulp aan een slachtoffer, ongeacht geloof, leeftijd, sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid.
Kerntaak 5 Beperkt en bestrijdt een beginnende brand en beperkt de gevolgen van ongevallen.
Kerntaak 6 Begeleidt een ontruiming.
Kerntaak 7 Gebruikt veiligheids- en brandpreventieve maatregelen en –voorzieningen.
Competenties
Leiderschap

Verleent basis hulp, zoals hulp aan een slachtoffer, het blussen van een beginnende brand of het begeleiden van een ontruiming.
 
Besluitvorming

Alarmeert alle personen, de spoedeisende hulpverlener en/of externe hulpverleningsdiensten en handelt naar bevindingen.
 
Communicatie

Luistert naar het slachtoffer en anderen, stelt relevante vragen, kan in begrijpelijke taal communiceren, draagt de situatie correct over aan de interne- en/of externe spoedeisende hulpverleners.
 
Werkhouding

Heeft empathisch vermogen, treedt een slachtoffer met respect tegemoet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie.
 
Persoonlijke instelling

Heeft respect voor het slachtoffer en verleent basis hulp en schakelt de juiste deskundigen in. Kan acties uitvoeren gericht op het belang van anderen, zolang dit voor de veiligheid verantwoord is.
 
Resultaatgebieden

Het verlenen van basishulp op het gebied van alarmering van alle personen, levensreddende handelingen, ontruiming, communiceren met slachtoffers/hulpverleners, beperking en bestrijding van brand en beperking van de gevolgen van ongevallen.
 
Kritieke (beroeps)situaties

Gevaar: bij dreigend gevaar voor het slachtoffer zal deze in veiligheid gebracht moeten worden, terwijl als de hulpverlener zelf in gevaar komt, moet worden beslist de hulpverlening te staken.
Stressvolle situaties: hulpverlenen na een ongeval of onwelwording houdt in dat van de hulpverlener wordt verwacht dat onder hoogspanning gewerkt kan worden.
Prioriteiten stellen: met name bij meerdere slachtoffers zal moeten worden gekozen welk slachtoffer het eerst geholpen moet worden.
Fouten: zodra een fout wordt bemerkt, moet deze direct worden hersteld.
 
 
Normatief document BHV

Het eisenstellend document dat is opgesteld door NedCert heeft de volgende certificatie-criteria met betrekking tot de toetstermen van het initiële examen BHV-Bedrijfshulpverlener:
de kandidaat is in staat adequaat te alarmeren, begrijpt de werking van de vitale functies en is in staat deze zo nodig d.m.v. de juiste maatregelen te ondersteunen. De kandidaat weet hoe een beginnende brand moet worden bestreden, de gevolgen van ongevallen moeten worden beperkt en een ontruiming moet worden begeleid, waarbij hij zijn eigen veiligheid en die van anderen in acht neemt. Aandachtspunt daarbij is dat de kandidaat in staat is de kerntaken adequaat uit te voeren, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende toetscriteria:
 
Vaardigheden
 
De kandidaat moet in het bezit zijn van een positieve competentieregistratie, recent (30 dagen geldig) uitgegeven door een gecertificeerde NedCert instructeur.
 
Kennis
 
01        Alarmeren
02        Basisregels
03        Hulpverleningshandelingen
04        Reanimeren
05        Hersenfunctiestoornissen
06        Ademhalingstoornissen
07        Bloedsomloopstoornissen
08        Skeletfunctiestoornissen
09        Wondverzorging
10        Temperatuurstoornissen
11        Brandklassen
12        Brandontwikkeling
13        Blusmiddelen
14        Blussende werking
15        Veiligheids- en brandpreventieve maatregelen
16        Gevaarlijke stoffen
17        Rookgassen
18        Ontruimen
19        Ontruimen bij bommelding
20        Ontruimingsmiddelen
 
Referentiedocument

NedCert boek BHV-Bedrijfshulpverlener, de meest recente druk.

Onderzoeksmethode BHV

De onderzoeksmethode van het certificatieschema BHV-Bedrijfshulpverlener bestaat uit een initieel examen, opgesteld conform het eisenstellend document BHV.
 
Het initiële examen bestaat voor BHV uit een schriftelijk theorie examen met 20 multiple choice vragen van 1 punt.
 
De beschikbare tijd voor het theorie examen bedraagt 20 minuten.
 
Voor het initiële examen BHV-Bedrijfshulpverlener is de kandidaat geslaagd bij 15 (van de 20) punten of hoger.

Geldigheid certificaat BHV 

Het NedCert certificaat BHV is 2 jaar geldig, mits geen (zwaarwegende) klachten tegen het functioneren op het gebied van het certificatieschema tegen de gecertificeerde zijn ingediend.
 
De totale geldigheidsduur van het NedCert certificaat BHV is 2 jaar met ingang van de certificatiedatum.
Na 2 jaar dient de betreffende gecertificeerde opnieuw deel te nemen aan een initieel examen.
De examenkandidaat ontvangt bij hercertificatie een nieuw certificaat met een nieuwe unieke identificatiecode.