BHVBHV betekent bedrijfshulpverlening en is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Ieder bedrijf met personeel in Nederland is verplicht de BHV te regelen. Naast de veiligheid van uw werknemers en bezoekers, is de continuïteit van uw bedrijf voor u als ondernemer ook van groot belang.

Als werkgever moet u als onderdeel van uw totale Arbeidsomstandigheden beleid ook het BHV beleid opstellen. Hieronder ziet u wat voor u van belang is om over BHV te weten.


Cursussen >>

Zoektip
Druk op Ctrl+f of ?+f om te zoeken in deze pagina.

BHV in de Wetgeving
In Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en in Nederland is dit terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet. In deze Wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden BHV of bedrijfshulpverleners genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in organisaties verplicht. Voor sommige organisaties worden uitzonderingen gemaakt, maar als bijzondere gevaren aanwezig zijn, kan worden bepaald dat deze regel ook op hen van toepassing is.

Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E
Iedere organisatie die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen wil garanderen, moet daarvoor beginnen met het uitvoeren van een RI&E, want voor het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever hierin schriftelijk vast, welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich mee brengt. Een plan van aanpak, waarin is beschreven welke maatregelen zullen worden genomen om die risico's te bestrijden, maakt deel uit van de RI&E. In het plan van aanpak is tevens beschreven binnen welke termijn de maatregelen zullen worden genomen. Nadat de meeste risico's aan de hand van het plan van aanpak zijn beperkt, zullen altijd een aantal risico's overblijven. Dit worden restrisico's genoemd. Voorbeelden van restrisico's zijn brand, ongeval en alle andere risico's die van tevoren niet zijn uit te sluiten.

BHV en de maatgevende factoren
Maatgevende factoren zijn factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de opzet van de bedrijfshulpverlening.
De belangrijkste maatgevende factoren zijn:
 • de aard, de grootte en de ligging van de organisatie; 
 • de aanwezige gevaren (ook gevaren in de omgeving) en voor de organisatie maatgevende brandscenario's;
 • het terreurdreigingsniveau;
 • het aantal aanwezige personen (werknemers en bezoekers) en wanneer zij aanwezig zijn;
 • het aantal personen dat zich in noodsituaties niet zelfstandig in veiligheid kan brengen;
 • de opkomsttijd en mogelijkheden van de externe hulpverleningsdiensten;
 • de aanwezigheid van deskundige werknemers;
 • de mogelijkheid om met organisaties in de buurt samen te werken;
 • de inschakeling van (interne) arbodeskundigen.

Intern noodplan
Het intern noodplan wordt opgesteld op basis van de restrisico's en de maatgevende factoren. Om effectief op noodsituaties te kunnen reageren, wordt het  intern noodplan schriftelijk vastgelegd en periodiek herzien. In het  intern noodplan staat beschreven welke maatregelen en voorzieningen het bedrijf heeft genomen om na een incident tijdig en op de juiste wijze te kunnen reageren.

BHV organisatie
Een BHV organisatie omvat alle personen die ten aanzien van de bedrijfshulpverlening taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de BHV organisatie zijn schriftelijk vastgelegd en de leden van de BHV organisatie worden schriftelijk aangesteld met een aanstellingsdocument. De werkgever kan zelf de BHV taken op zich nemen, maar moet wel ten minste één werknemer aanwijzen die hem vervangt bij zijn afwezigheid. Binnen de BHV organisatie zijn bedrijfshulpverleners aangesteld die zijn belast met minimaal de hieronder vermelde taken.

Taken bedrijfshulpverleners
De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:
 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat doeltreffende verbindingen worden onderhouden met externe hulpverleningsorganisaties, zoals de gemeentelijke of regionale brandweer en de ambulance. Dit is van belang voor noodsituaties waarin de deskundigheid en hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn, zoals bij een grote brand of een reanimatie.

Aantal bedrijfshulpverleners
Op basis van de risico scenario's en naar aanleiding van het aantal personen dat nodig is om alle maatregelen die beschreven zijn in het  intern noodplan adequaat te kunnen uitvoeren, wordt het benodigde aantal bedrijfshulpverleners vastgesteld. De restrisico's (RI&E) en de maatgevende factoren die voor de organisatie gelden, spelen hierbij een grote rol. Tevens wordt bij de bepaling van het aantal bedrijfshulpverleners rekening gehouden met hun afwezigheid, bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte, verlof, etc. Steeds moet worden gegarandeerd dat alle taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de BHV organisatie adequaat en doelmatig worden vervuld. Zo kan het noodzakelijk zijn dat in een organisatie waar zich veel niet-zelfredzame personen bevinden, zoals kinderen, bejaarden, patiënten, of gehandicapten, alle werknemers worden opgeleid en aangesteld als bedrijfshulpverlener, omdat al deze werknemers nodig zijn voor een adequate uitvoering van de in het  intern noodplan beschreven maatregelen.

Opleidingsmogelijkheden
Het is afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E welke kennis en vaardigheden in een organisatie noodzakelijk zijn. Er zijn diverse opleidingsmogelijkheden. Dit loopt uiteen van een BHV cursus tot een opleiding Safety and Health Officer. Iedere bedrijfshulpverlener heeft in ieder geval een opleiding gevolgd, want het volgen van een opleiding wordt door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht. 

Wat leer je op een BHV cursus?
De volgende onderwerpen worden minimaal tijdens een BHV opleiding behandeld:
 • eerste hulp bij ongelukken;
 • brand bestrijden;
 • reanimeren met een AED;
 • ontruimen van werknemers en bezoekers;
 • alarmeren en communiceren.
EHBO, reanimeren met een AED, brand blussen en ontruimen
Een BHV cursus leidt uw bedrijfshulpverlener op om de basis taken van de BHV in uw bedrijf uit te kunnen voeren en een goede keus is de BHV cursus van een Nedcert gecertificeerd instructeur, omdat uw medewerker daar zelf gaat blussen met diverse blussermiddelen en zelf gaat ontruimen, alarmeren en communiceren met een portofoon. Ook bij het EHBO gedeelte gaat uw medewerker zelf aan de gang door tijdens de cursus te oefenen met, bijvoorbeeld, het aanleggen van een snelverband, een mitella of een drukverband. Reanimeren is een belangrijk onderdeel van de BHV cursus, bovendien wordt geleerd hoe een AED in te zetten bij een hartstilstand.

BHV oefening
In uw bedrijf moet regelmatig een BHV oefening worden georganiseerd, minimaal 1 x per jaar. Dit kan plaatsvinden onder leiding van een Safety and Health Officer. Na afloop evalueert u de BHV oefening en kijkt u wat er goed en wat er fout ging. Samen formuleert u maatregelen die u kunt nemen om de hulpverlening bij een echt incident in uw bedrijf of tijdens de volgende oefening beter te laten verlopen.

Eisen aan de BHV
Het NedCert vakbekwaamheid certificaat wordt uitgegeven volgens de internationale norm ISO 17024. Bij NedCert halen uw werknemers het erkende BHV certificaat. Bij "cursussen" vindt u erkende opleiders die een BHV cursus verzorgen welke wordt afgesloten met een officieel NedCert BHV examen.

Bronnen
 • Arbeidsomstandighedenwet
 • NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening, In-company emergency services.
 • Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Publicatieblad Nr. L 183 van 29/06/1989 blz. 0001 - 0008.
 • NedCert certificatie instelling voor BHV, Safety and Health Officer, SEHSO, SEHBK (ehbo bij kinderen), SEHCI, ploegleider, Hoofd BHV en preventiemedewerker.