avg gdprNedCert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Functionaris Gegevensbescherming is de directeur van NedCert.

Contactgegevens:
NedCert
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • voornaam en voorletters
 • achternaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • e-mail adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 • deelname aan het examen
 • uitgifte van het certificaat
 • informatie over onze diensten en producten
 • het aanmaken door u van uw account
 • afhandeling van betaling
 • verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang dat de juiste persoon deelneemt aan het NedCert examen en dat indien geslaagd, de juiste persoonsgegevens worden vermeld op het certificaat. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming verleend en voor het verwerken van persoonsgegevens is een overeenkomst aangegaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
NedCert neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het NedCert programma berekent aan de hand van de door de kandidaat beantwoorde vragen hoeveel er juist zijn. De examencommisie heeft vooraf de cesuur vastgesteld. Het besluit is noodzakelijk voor de uitvoering van de certificatieovereenkomst.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Het vakbekwaamheidcertificaat wordt bewaard tot 20 jaar na het verstrijken van de totale geldigheidsduur van het certificaat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen persoonsgegevens met derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, met overheden, met inspectie SZW, OCW, GGD, Autoriteit Persoonsgegevens en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens van gecertificeerden zijn op onze website te vinden in het openbare officieel register van NedCert Certificaathouders.

Cookies, of vergelijkbare technieken
NedCert gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NedCert en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij NedCert een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen organisatie te sturen. Uw verzoeken kunt u zenden aan [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. NedCert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NedCert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Verplichtingen
U dient, volgens de overeenkomst, persoonsgegevens aan ons op te geven. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.