NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

PROCEDURES 
beheersing van het ontwerp PRO C 6
 

Competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidscertificaat
BHV Ploegleider


Certificatieschema BHVP
 
Competentieprofiel BHV Ploegleider
Algemeen Ingangsdatum: 01-01-2011 en van toepassing op geldige certificaten behaald vanaf 01-01-2011.
Gedeponeerd bij het BeNeLux merkenbureau.
Opgesteld door CvB NedCert.
Documentatie Certificatieschema BHV Ploegleider.
Legitimering
Certificering volgens de internationale norm ISO 17024.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

Suriname
Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019.
 
Functiebenamingen
Ploegleider.
Perspectief

Kan worden aangesteld als Ploegleider (leidinggevende van een BHV-ploeg).
 
Omschrijving van de functie
Doel Geeft leiding aan de BHV-ploeg, evalueert de inzet en rapporteert aan de SHO dan wel het Hoofd BHV.
Proces Leiding geven aan de hulpverlening op basis van de dynamische verbetermethode (Probleem, Doelstelling, Actie, Evaluatie en Terugkoppeling).
Hiërargie Werkt in opdracht van de werkgever, onder leiding van de SHO dan wel het Hoofd BHV.
TBV
De houder van het NedCert certificaat BHV-Ploegleider functioneert als leidinggevende van een BHV-ploeg en is in staat een melding te analyseren, doelstellingen te bepalen en volgens het gekozen risicoscenario aan een BHV-ploeg leiding te geven, waarbij hij de veiligheid van zichzelf en de BHV-ploeg in acht neemt, tevens is de ploegleider in staat de BHV-inzet te evalueren en te rapporteren.
 
Complexiteit
Kenmerkend voor restrisico's zijn de onvoorspelbaarheid en variabele complexiteit van de stoornissen in de vitale functies van slachtoffers en variabele complexiteit van de calamiteiten en incidenten. De ploegleider geeft derhalve leiding aan een BHV-ploeg direct nadat een incident heeft plaatsgevonden en schakelt andere (interne of externe) hulpverlening in. 
 
Hulpmiddelen Verbandkoffers, Automatische Externe Defibrillator AED, reanimatiehulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), brandblusmiddelen, evacuatiematerialen, vluchtroute-aanduiding, veiligheidsmiddelen- en voorzieningen.
Vakbekwaamheid
De houder van het NedCert certificaat BHV- Ploegleider is in het bezit van een geldig Nedcert certificaat BHV en heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen BHV-Ploegleider afgesloten.
 
Grenzen
De houder van het NedCert certificaat BHV-Ploegleider verstaat onder leiding geven aan een BHV-ploeg het leiding geven aan basis bedrijfshulpverlening in noodsituaties, het evalueren en rapporteren van de inzet en het doen van voorstellen ter verbetering. De houder van het NedCert certificaat is bekwaam in het leiding geven aan een BHV-ploeg overeenkomstig het certificatieschema NedCert BHV-Ploegleider en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 
Ontwikkelingen
Wetgeving
De houder van het NedCert certificaat is werkzaam als ploegleider BHV binnen organisaties met een normaal of verhoogd risico als gevolg van de eisen in de Arbowetgeving. De houder van het NedCert certificaat kan werkzaam zijn binnen organisaties als gevolg van Wetgeving op dit gebied die gebaseerd is op Europese Regelgeving.
 
Marktontwikkelingen
Het NedCert certificaat BHV- Ploegleider is bedoeld voor leidinggevende bedrijfshulpverleners in organisaties met een normaal of verhoogd risico.
 
Technologische ontwikkelingen
Het werk bestaat uit  de zorg voor de continue veiligheid van de BHV-ploeg, het beheer, zoals aanschaf, implementatie en onderhoud van BHV-materialen, het begeleiden van oefeningen van de BHV-ploeg ter voorbereiding op noodsituaties, het verzorgen van voorlichting en instructie van alle personen en motiveren van de BHV’ers, het leiding geven aan de inzet van een BHV-ploeg, het onderhoud van het logboek, controle op en verbetering van de uitvoering van risicoscenario’s en evaluatie van acties en schriftelijke rapportage daarvan aan de SHO dan wel het hoofd BHV, zo nodig voorzien van verbetervoorstellen.
 
Internationale ontwikkelingen
Ten gevolge van Europese regelgeving dient ieder land in zijn eigen Wetgeving de veiligheid en gezondheid van werknemers, bezoekers en anderen zeker te stellen. Het NedCert certificaat BHV- Ploegleider is een erkende kwaliteitsverklaring en daarmee de geëigende methode om aan te tonen vakbekwaam te zijn voor de betreffende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 
Kennis, vaardigheden, inzicht en attitude volgens het normatief document BHV Ploegleider
Algemene kennis Wet- en regelgeving, hulpverleningsketen, basisregels, slachtofferhulp (ongeval/geen ongeval).
BHV Kunnen werken met het bedrijfsnoodplan, en beheer van BHV-materialen.
Opleiding en oefening Brandbestrijding, verloop van brand en branduitbreiding, bouw en inrichting van het pand, vluchtroutes en veiligheidssignalering, gevaren voor een BHV-ploeg, gevaarlijke stoffen, ontruimingsmethoden en -technieken.
Leiding geven Communicatie, procedure ongeval, procedure ontruiming bij brand, procedure ontruiming geen brand, opstellen van een procedure, rapportage.
Kerntaken
Kerntaak 1 Zorgt voor de continue veiligheid van de BHV-ploeg.
Kerntaak 2 Beheert BHV-materialen, zoals aanschaf, implementatie en onderhoud.
Kerntaak 3 Verzorgt voorlichting en instructie van alle personen en motiveert de BHV’ers.
Kerntaak 4 Geeft leiding aan inzet en oefening van een BHV-ploeg.
Kerntaak 5 Controleert op en verbetert de uitvoering van risicoscenario’s.
Kerntaak 6 Onderhoudt het logboek.
Kerntaak 7 Evalueert acties en rapporteert schriftelijk aan de SHO dan wel het hoofd BHV, zo nodig voorzien van verbetervoorstellen.
Competenties
Leiderschap

Geeft leiding aan een BHV-ploeg.
 
Besluitvorming

Neemt besluiten aan de hand van risicoscenario’s.
 
Communicatie

Kan adequaat communiceren, geeft voorlichting en instructie, geeft opdrachten, geeft feedback aan de BHV’ers, evalueert de BHV-inzet en rapporteert hierover aan de SHO dan wel het hoofd BHV, zo nodig voorzien van voorstellen tot verbetering.
 
Werkhouding

Werkt aan de hand van risicoscenario’s uit het bedrijfsnoodplan en beheert de BHV-materialen.
 
Persoonlijke instelling

Let goed op de veiligheid van zichzelf en de BHV-ploeg, staat open voor verbetervoorstellen vanuit de BHV-ploeg.
 
Resultaatgebieden

Leiding geven aan een BHV-inzet, zodat hiermee het beoogde resultaat wordt behaald. Evaluatie van de inzet of oefening en komen met verbetervoorstellen, zodat de hulpverlening wordt geoptimaliseerd.
 
Kritieke (beroeps)situaties

Gevaar: bij dreigend gevaar voor de BHV-ploeg besluiten de BHV-ploeg terug te trekken.
Stressvolle situaties: leiding geven aan een BHV-ploeg houdt in dat van de ploegleider wordt verwacht dat onder hoogspanning gewerkt kan worden.
Prioriteiten stellen: de ploegleider moet afwegen welke inzet als eerste zal worden gedaan en wat de prioriteiten zijn.
Fouten: zodra een fout wordt bemerkt, moet deze direct worden hersteld.
 
 
Normatief document BHVP

Het eisenstellend document dat is opgesteld door NedCert heeft de volgende certificatie-criteria met betrekking tot de toetstermen van het initiële examen BHV Ploegleider:
de kandidaat is in staat een melding te analyseren, doelstellingen te bepalen en volgens procedure aan een BHV-ploeg leiding te geven, waarbij hij de veiligheid van zichzelf en de BHV-ploeg in acht neemt, tevens is de ploegleider in staat de BHV-inzet te evalueren en te rapporteren. Aandachtspunt daarbij is dat de kandidaat in staat is de kerntaken adequaat uit te voeren, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende toetscriteria:
 
Vaardigheden
 
De kandidaat moet in het bezit zijn van een geldig NedCert certificaat BHV en een positieve competentieregistratie, recent (30 dagen geldig) uitgegeven door een gecertificeerde NedCert instructeur.
 
Kennis
 
01        Wet- en regelgeving
02        Hulpverleningsketen
03        Basisregels
04        Slachtofferhulp
05        BHV
06        Bedrijfsnoodplan
07        BHV materialen en -voorzieningen
08        Brandbestrijding
09        Verloop van brand en branduitbreiding
10        Bouw en inrichting van het pand
11        Vluchtroutes en veiligheidssignalering
12        Gevaren voor een BHV-ploeg
13        Gevaarlijke stoffen
14        Ontruimingsmethoden en -technieken
15        Communicatie
16        Melden van een incident
17        Leiding geven aan de hand van de procedure ontruimen (bij bommelding)
18        Leiding geven aan de hand van de procedure ontruimen bij brand (inclusief blussen)
19        Leiding geven aan de hand van de procedure ongeval
20        Leiding geven aan de hand van de procedure ontruimen overige calamiteiten

 
Referentiedocument

NedCert boek BHV Ploegleider, de meest recente druk.

Onderzoeksmethode BHVP

De onderzoeksmethode van het certificatieschema BHV Ploegleider bestaat uit een initieel examen, opgesteld conform het eisenstellend document BHV Ploegleider.
 
Het initiële examen bestaat voor BHV Ploegleider uit een theorie examen met 20 multiple choice vragen van 1 punt.
 
De beschikbare tijd voor het theorie examen bedraagt 20 minuten.
 
Voor het initiële examen BHV-Ploegleider is de kandidaat geslaagd bij 15 (van de 20) punten of hoger.

Geldigheid certificaat BHVP 

Het NedCert certificaat BHVP is 2 jaar geldig, mits geen (zwaarwegende) klachten tegen het functioneren op het gebied van het certificatieschema tegen de gecertificeerde zijn ingediend.
 
De totale geldigheidsduur van het NedCert certificaat BHVP is 2 jaar met ingang van de certificatiedatum.
Na 2 jaar dient de betreffende gecertificeerde opnieuw deel te nemen aan een initieel examen.
De examenkandidaat ontvangt bij hercertificatie een nieuw certificaat met een nieuwe unieke identificatiecode.