NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

PROCEDURES 
beheersing van het ontwerp PRO C 6
 

Competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidscertificaat
PM Preventiemedewerker


Certificatieschema PM
 
Competentieprofiel preventiemedewerker
Algemeen Ingangsdatum: 01-01-2011 en van toepassing op geldige certificaten behaald vanaf 01-01-2011.
Gedeponeerd bij het BeNeLux merkenbureau.
Opgesteld door CvB NedCert.
Documentatie Certificatieschema Preventiemedewerker.
Legitimering
Certificering volgens de internationale norm ISO 17024.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

Suriname
Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019.
 
Functiebenamingen
Preventiemedewerker.
Perspectief

Kan worden aangesteld als (leidinggevend) functionaris op het gebied van preventie binnen organisaties.
 
Omschrijving van de functie
Doel Verricht preventieve werkzaamheden ten aanzien van beperking van risico's in een organisatie.
Proces Preventietaken volgens de dynamische verbetermethode Probleem, Doel, Actie, Evaluatie.
Hiërargie Werkt in opdracht van de werkgever, kan leiding ontvangen, maar kan ook zelf leiding geven aan werknemers en andere preventiemedewerkers. Kan zelfstandig werken.
TBV
De houder van het NedCert certificaat Preventiemedewerker functioneert als preventiemedewerker en is in staat de preventietaken te verrichten. Verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het PvA, signaleert knelpunten, verricht preventieve werkzaamheden. Kan intern en extern communiceren en houdt rekening met de veiligheid van zichzelf en anderen. Geeft advies, voorlichting en instructie en adviseert aan en werkt nauw samen met OR/PVT of belanghebbende werknemers, organiseert preventie, zorgt voor preventieve maatregelen tegen arbeidsrisico’s, controleert de naleving van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen en Persoonlijke Beschermingsmiddelen en schakelt zo nodig andere deskundigen in.
 
Complexiteit
Dient naar aanleiding van de RI&E op de hoogte te zijn van de voor de organisatie geldende specifieke risico's en verleent medewerking aan het daartegen, onder verantwoordelijkheid van de werkgever, nemen van adequate preventieve maatregelen. Kenmerkend voor preventie van risico’s is de afstemming van de preventie op de per organisatie uit de RI&E gebleken specifieke risico’s.
 
Hulpmiddelen Maakt gebruik van hulpmiddelen, zoals een branchespecifieke RI&E, veiligheidsmiddelen- en voorzieningen, PBM, pictogrammen en vluchtroute-aanduiding.
Vakbekwaamheid
De houder van het NedCert certificaat Preventiemedewerker heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Preventiemedewerker afgesloten. 
 
Grenzen
De houder van het NedCert certificaat Preventiemedewerker verstaat onder Preventie de preventietaken volgens het certificatieschema Preventiemedewerker. De houder van het NedCert certificaat Preventiemedewerker is bekwaam in het organiseren en uitvoeren van preventie overeenkomstig het certificatieschema Preventiemedewerker en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 
Ontwikkelingen
Wetgeving
De houder van het NedCert certificaat Preventiemedewerker is werkzaam binnen organisaties als gevolg van de eisen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbobesluit en kan naast de Arbowetgeving in deze functie te maken hebben met andere Wetgeving, zoals ten aanzien van veiligheid, gezondheid en gevaarlijke stoffen.
 
Marktontwikkelingen
Binnen organisaties wordt steeds meer van de aangewezen deskundige werknemer verwacht. De waarde van een NedCert certificatie Preventiemedewerker wordt door vele organisaties onderschreven en is een kwaliteitsverklaring ten aanzien van de deskundigheid van de gecertificeerde, welke een internationaal erkende preventiemedewerker is.
 
Technologische ontwikkelingen
Het werk bestaat uit het organiseren van preventie, het verlenen van medewerking aan het inventariseren en evalueren van risico's en het verlenen van medewerking aan het uitvoeren van het PvA, het adviseren, instrueren en voorlichten van anderen ten aanzien van preventie van risico’s.
 
Internationale ontwikkelingen
Ten gevolge van Europese regelgeving dient ieder land in zijn eigen wetgeving de veiligheid en gezondheid van werknemers, bezoekers en anderen zeker te stellen.
Het NedCert certificaat Preventiemedewerker is een erkende kwaliteitsverklaring en daarmee de geëigende methode om  aan te tonen vakbekwaam te zijn voor de betreffende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 
Kennis, vaardigheden, inzicht en attitude volgens het normatief document PM Preventiemedewerker
Algemene kennis Wet- en regelgeving, arbeidsomstandighedenbeleid.
Communicatie Communiceren, communicatieplan, preventieplan.
RI&E Bijzondere categorieën van werknemers, RI&E en Plan van Aanpak, dynamische verbetermethode.
Preventie van Arbeidsrisico’s Arbeidshygiënische strategie, Organisatie van arbeid en inrichting van arbeidsplaatsen, gevaarlijke stoffen, carcinogene- en mutagene stoffen, biologische agentia, fysieke belasting, fysische factoren, psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden, Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
Interne- en externe veiligheid Interne veiligheid, externe veiligheid, pictogrammen en veiligheidssignalering
Kerntaken
Kerntaak 1 Verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en opstellen en uitvoeren van het PvA.
Kerntaak 2 Adviseert en werkt nauw samen met de OR/PVT of de werknemers inzake maatregelen voor goed arbobeleid en zendt een afschrift van het advies aan de werkgever.
Kerntaak 3 Beperkt risico's door het organiseren en uitvoeren van preventieve- en corrigerende maatregelen.
Kerntaak 4 Communiceert intern en extern zoals met werkgever, OR/PVT, werknemers en arbodeskundigen.
Kerntaak 5 Geeft voorlichting en instructie aan de werknemers en andere personen binnen de organisatie.
Kerntaak 6 Is het aanspreekpunt voor werknemers m.b.t. preventie en signaleert knelpunten inzake veiligheid en gezondheid.
Kerntaak 7 Controleert de dagelijkse veiligheid zoals op het juiste gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en PBM. 
Competenties
Leiderschap

Werkt samen met arbodeskundigen en kan leiding geven aan de organisatie van de preventie binnen de onderneming. Stelt prioriteiten, bepaalt doelen en acties. Weet de juiste informatiebronnen te raadplegen. Geeft in overleg met de werkgever tijd en middelen aan. Wijst personen aan om doelen te bereiken, motiveert werknemers, houdt toezicht op gebruik PBM en arbeidsmiddelen, verleent medewerking aan het opstellen van de RI&E en het opstellen en onderhouden van het PvA, heeft inzicht in Arbowet- en regelgeving, geeft leiding aan evaluaties, controleert de voortgang en bewaakt de continuïteit van verbeteringsprocessen.
 
Besluitvorming

Bedenkt methoden ter verbetering van bestaande processen, signaleert mogelijkheden en problemen, legt verbanden tussen verschillende informatie, gebruikt kennis ter verbetering van werkzaamheden, weegt consequenties van oplossingen tegen elkaar af, heeft inzicht in de gevolgen van besluiten, neemt op het juiste moment realistische besluiten. Werkt volgens vaste methodieken en handelt naar bevindingen. Is gericht op continue verbetering, neemt veiligheidsmaatregelen en schaft, in overleg met de werkgever, voorzieningen aan ter voorkoming van ongewenste situaties, draagt zorg voor planning en uitvoering van preventie, weet hoe, wanneer en waar, in overleg met de werkgever, aanvullende deskundigheid ingezet moet worden, stelt prioriteiten en anticipeert op onvoorziene situaties.
 
Communicatie

Luistert naar werknemers, stelt relevante vragen, kan in begrijpelijke taal communiceren, kan zich representatief gedragen, kan indien nodig opdrachten geven, werkt aan gemeenschappelijke doelen, draagt bij aan gezamenlijk resultaat, communiceert intern en extern, kan arbodeskundigen inzetten of raadplegen, participeert in de voortgangsrapportage, kan relevante informatie verschaffen.
 
Werkhouding

Heeft een pro-actieve houding ten aanzien van veiligheid en gezondheid op de werkvloer, is gericht op goede dienstverlening en tevredenheid bij de leiding van de onderneming, collega's of werknemers en arbodeskundigen, heeft een maximale inzet en is stressbestendig. Is gericht op de doelen van de organisatie en kan zich aanpassen om een gesteld doel te bereiken. Presteert effectief onder tijdsdruk en laat zich niet uit het veld slaan door tegenspraak van anderen, maar is in staat om in gezamenlijk overleg de beste preventieve- en corrigerende maatregelen te nemen. Heeft empathisch vermogen, treedt werknemers en de werkgever met respect tegemoet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie.
 
Persoonlijke instelling

Weet op een prettige wijze werknemers te motiveren om veilig en gezond te werken. Is in staat zijn taken consciëntieus te verrichten, kan innovatieve voorstellen doen, nieuwe informatie implementeren, durft verantwoorde risico's te nemen, heeft uithoudingsvermogen, hanteert algemeen aanvaarde waarden en normen en kan acties uitvoeren gericht op het elimineren van gevaren en het bevorderen van verantwoorde werkmethoden die de veiligheid en gezondheid van alle personen binnen de organisatie bevorderen. 
 
Resultaatgebieden

Het in overleg met de werkgever opstellen en uitvoeren van de RI&E en het PvA, waardoor risico's worden beperkt of geëlimineerd, het controleren van genomen preventieve en corrigerende maatregelen, het functioneren als aanspreekpunt binnen de organisatie ten aanzien van veiligheid en gezondheid op het werk en de controle van het juiste gebruik van arbeidsmiddelen en PBM. 
 
Kritieke (beroeps)situaties

Gevaar: de werkgever stelt de preventiemedewerker niet in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De preventiemedewerker wordt ten gevolge van de uitvoering van zijn taken benadeeld in zijn positie in de organisatie (zie de Wet op de ondernemingsraden).
Stressvolle situaties: onvoldoende deskundigheid van de preventiemedewerker houdt in dat deze ondersteuning van interne- of extere gecertificeerde arbodeskundigen in moet roepen.
Prioriteiten stellen: naar aanleiding van de RI&E wordt bepaald welk risico het grootst is en dus het eerste moet worden aangepakt. 
Fouten: zodra een tekortkoming wordt bemerkt, moet deze direct of binnen een van te voren vastgestelde tijd worden hersteld. Door evaluaties wordt vastgesteld of tekortkomingen c.q. risico's aanwezig zijn en kunnen zo nodig preventieve en/of corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd ter continue verbetering.
 
 
Normatief document PM

Het eisenstellend document dat is opgesteld door NedCert heeft de volgende certificatie-criteria met betrekking tot de toetstermen van het initiële examen Preventiemedewerker:
de kandidaat is in staat medewerking te verlenen aan het verrichten en opstellen van de RI&E en het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak, kan daarover adviseren en is het aanspreekpunt voor preventie. Aandachtspunt daarbij is dat de kandidaat in staat is de kerntaken adequaat uit te voeren, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende toetscriteria:
 
Vaardigheden

De kandidaat moet in het bezit zijn van een positieve competentieregistratie, recent (30 dagen geldig) uitgegeven door een gecertificeerde NedCert instructeur.
 
Kennis
 
01        Wet- en regelgeving
02        Arbeidsomstandigheden
03        Communicatie
04        Dynamische verbetermethode
05        Risico, risicofactoren en risicoklasse
06        Bijzondere categorieën van werknemers
07        RI&E en Plan van Aanpak
08        Arbeidshygiënische strategie
09        Organisatie van arbeid en inrichting van arbeidsplaatsen
10        Gevaarlijke stoffen
11        Carcinogene- en mutagene stoffen
12        Biologische agentia
13        Fysieke belasting
14        Fysische factoren
15        Psychosociale arbeidsbelasting
16        Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
17        Persoonlijke beschermingsmiddelen
18        Interne veiligheid 
19        Externe veiligheid
20        Pictogrammen en veiligheidssignalering

 
Referentiedocument

NedCert boek Preventiemedewerker, de meest recente druk.

Onderzoeksmethode PM

De onderzoeksmethode van het certificatieschema PM Preventiemedewerker bestaat uit een initieel examen, opgesteld conform het eisenstellend document PM.
 
Het initiële examen bestaat voor PM uit een schriftelijk theorie examen met 20 multiple choice vragen van 1 punt.
 
De beschikbare tijd voor het theorie examen bedraagt 20 minuten.
 
Voor het initiële examen PM Preventiemedewerker is de kandidaat geslaagd bij 15 (van de 20) punten of hoger.

Geldigheid certificaat PM

Het NedCert certificaat PM is 2 jaar geldig, mits wordt voldaan aan de eisen van het Regime Toezicht en geen (zwaarwegende) klachten tegen het functioneren op het gebied van het certificatieschema tegen de gecertificeerde zijn ingediend.
 
De totale geldigheidsduur van het NedCert certificaat PM is 2 jaar met ingang van de certificatiedatum.
Na 2 jaar dient de betreffende gecertificeerde opnieuw deel te nemen aan een initieel examen.
De examenkandidaat ontvangt bij hercertificatie een nieuw certificaat met een nieuwe unieke identificatiecode.