NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

PROCEDURES 
beheersing van het ontwerp PRO C 6
 

Competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidscertificaat
SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen


Certificatieschema SEHBK
 
Competentieprofiel Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen
Algemeen Ingangsdatum: 01-01-2010 en van toepassing op geldige certificaten behaald vanaf 01-01-2010.
Gedeponeerd bij het BeNeLux merkenbureau.
Opgesteld door CvB NedCert.
Documentatie Certificatieschema SEHBK.
Legitimering
Certificering volgens de internationale norm ISO 17024.

In 2009 is n.a.v. overleg met de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit certificatieschema ontwikkeld,  wat vervolgens de weg vrijgemaakt heeft voor andere organisaties om ook hun certificaten te kunnen laten erkennen.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

Suriname
Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019.
 
Functiebenamingen
Spoedeisende hulpverlening bij kinderen.
Perspectief

De certificaathouder kan spoedeisende hulp verlenen aan kinderen, wat van belang is in alle beroepssectoren die met kinderen werken en voldoet tevens aan de EHBO-eisen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden gesteld in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.
 
Omschrijving van de functie
Doel Verleent spoedeisende hulp aan een kind dat getroffen is door een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand.
Proces Spoedeisende Hulp bij Kinderen op basis van het ABCDE schema.
Hiërargie Werkt thuis, in de kinderopvang, op een bedrijf of school waar kinderen aanwezig zijn of op een dagverblijf, bijvoorbeeld in opdracht van een gastouderbureau, kan leiding ontvangen, en kan zelf enige leiding geven aan meerdere hulpverleners. Kan zelfstandig werken.
TBV
De houder van het NedCert certificaat SEHBK functioneert als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat hulp te verlenen aan een kind van 0 tot ongeveer 12 jaar, dat getroffen is door een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand, waarbij de werkwijze van de certificaathouder SEHBK aansluit op die van de professionele hulpverlening. Neemt preventieve maatregelen inzake het voorkomen van ongevallen in huis of op het dagverblijf / de school en let er op dat de omgeving voor het kind zo veilig mogelijk is. Verleent spoedeisende hulp aan kinderen. Alarmeert, draagt over en werkt samen met de professionele hulpverlening.
 
Complexiteit
Kenmerkend voor restrisico's zijn de onvoorspelbaarheid en variabele complexiteit van de stoornissen in de vitale functies van slachtoffers.  De spoedeisende hulpverlener verleent hulp aan kinderen en schakelt andere (externe) hulpverlening zoals de huisarts of de ambulance in.
 
Hulpmiddelen Verbandkoffers, Automatische Externe Defibrillator AED, reanimatiehulpmiddelen, beademingshulpmiddelen, Spoedeisende Hulpverlenings (SEH) materialen, Persoonlijke Beschermingsmiddelen PBM.
Vakbekwaamheid
De houder van het NedCert certificaat SEHBK heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen afgesloten. 
 
Grenzen
De houder van het NedCert certificaat SEHBK verstaat onder Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen de preventie en hulpverlening volgens het certificatieschema SEHBK. De houder van het NedCert certificaat SEHBK is bekwaam in Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen overeenkomstig het certificatieschema SEHBK en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 
Ontwikkelingen
Wetgeving
De houder van het NedCert certificaat SEHBK kan werkzaam zijn binnen de kinderopvangbranche als gastouder, maar het certificaat is ook beschikbaar voor andere personen die werken in de kinderopvang, het onderwijs of op andere wijze met kinderen te maken hebben. Het NedCert certificaat SEHBK is in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang, aangewezen door het Ministerie van SZW, als certificaat waarmee gastouders aan de eisen voor EHBO voldoen.
 
Marktontwikkelingen
Binnen organisaties wordt steeds meer van de aangewezen deskundige werknemer een vakbekwaamheid verwacht op het adequate SEHBK niveau. De waarde van een NedCert certificatie SEHBK wordt door vele organisaties onderschreven en is een kwaliteitsverklaring ten aanzien van deskundigheid van de gecertificeerde, welke een internationaal erkende spoedeisende hulpverlener bij kinderen is.
 
Technologische ontwikkelingen
Het werk bestaat uit het verlenen van spoedeisende hulp bij kinderen en het nemen van preventieve maatregelen.
 
Internationale ontwikkelingen
Ten gevolge van Europese regelgeving dient ieder land in zijn eigen wetgeving de veiligheid en gezondheid van werknemers, bezoekers en anderen zoals kinderen zeker te stellen.
Het NedCert certificaat SEHBK is een erkende kwaliteitsverklaring en daarmee de geëigende methode om aan te tonen vakbekwaam te zijn voor de betreffende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 
Kennis, vaardigheden, inzicht en attitude volgens het normatief document SEHBK
Algemene kennis Alarmeren, basisregels, vitale functies, Prioriteiten stellen binnen het F-ABC-NL (ABCDE) schema, hulpverleningshandelingen, preventieve maatregelen.
Reanimeren Reanimeren bij kinderen en toepassen AED.
Hersenfunctie Diagnostiek bij hersenfunctiestoornissen, hulpverlening bij hersenfunctiestoornissen.
Ademhaling Diagnostiek bij ademhalingsstoornissen, hulpverlening bij ademhalingsstoornissen.
Bloedsomloop Diagnostiek bij bloedsomloopstoornissen, hulpverlening bij bloedsomloopstoornissen.
Temperatuur Diagnostiek bij temperatuurstoornissen, hulpverlening bij temperatuurstoornissen.
Skelet Diagnostiek bij skeletfunctiestoornissen, hulpverlening bij skeletfunctiestoornissen
Vergiftiging en gevaarlijke stoffen Vergiftiging, gevaarlijke stoffen.
Verwondingen Diagnostiek bij verwondingen hulpverlening bij verwondingen.
Vaardigheden Adequaat alarmeren, vitale functies controleren, afwijkende waarde vitale functie kunnen duiden, stoornis in een vitale functie adequaat kunnen ondersteunen.
Kerntaken
Kerntaak 1 Verleent adequate spoedeisende hulp aan ieder kind, ongeacht geloof, leeftijd, sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid.
Kerntaak 2 Neemt preventieve maatregelen ten aanzien van ongevallen en onwelwordingen.
Kerntaak 3 Beperkt het gevaar voor zichzelf en het kind.
Kerntaak 4 Benadert het kind met respect, heeft inlevingsvermogen, blijft kalm en stelt het kind gerust.
Kerntaak 5 Draagt zorg voor adequate alarmering van en samenwerking met de externe hulpverleningsdiensten.
Kerntaak 6 Probeert de oorzaak van de plotselinge stoornis te achterhalen.
Kerntaak 7 Verleent adequaat spoedeisende hulp aan het kind volgens het F-ABC-NL (ABCDE).
Competenties
Leiderschap

Werkt samen met externe hulpverleningsdiensten, stelt prioriteiten, bepaalt doelen en acties, draagt bij aan goede preventie. Wijst personen aan om doelen te bereiken, motiveert hulpverleners, houdt toezicht op het gebruik van veiligheidsmaterialen en -voorzieningen, evalueert oefeningen en/of geboden spoedeisende hulpverlening.
 
Besluitvorming

Signaleert problemen en mogelijkheden, legt verbanden tussen verschillende informatie, gebruikt kennis ter verbetering van werkzaamheden, weegt consequenties van besluiten tegen elkaar af, heeft inzicht in de gevolgen van besluiten, neemt op het juiste moment realistische besluiten. Verleent hulp volgens vaste methodieken. Neemt preventieve maatregelen, draagt zorg voor planning en uitvoering van spoedeisende hulpverlening, stelt prioriteiten, anticipeert op onvoorziene situaties, schat de situatie juist in en handelt naar bevindingen.
 
Communicatie

Luistert naar het slachtoffer en anderen, stelt relevante vragen, kan in begrijpelijke taal communiceren, kan zich representatief gedragen, draagt bij aan gezamenlijk resultaat en werkt aan gemeenschappelijke doelen. Onderhoudt interne en externe contacten, draagt de situatie correct over aan de externe hulpverleningsdiensten.
 
Werkhouding

Heeft een pro-actieve houding, is gericht op goede dienstverlening en tevredenheid bij het kind en zijn ouders, heeft een maximale inzet en is stressbestendig. Kan zich aanpassen om een gesteld doel te bereiken. Presteert effectief onder tijdsdruk, in emotionele situaties en laat zich niet uit het veld slaan door tegenspraak van omstanders. Heeft empathisch vermogen, treedt een kind met respect tegemoet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie.
 
Persoonlijke instelling

Heeft respect voor het kind en verleent adequate spoedeisende hulp. Kan nieuwe informatie implementeren, durft verantwoorde risico's te nemen, heeft uithoudingsvermogen, hanteert algemeen aanvaarde waarden en normen, en kan acties uitvoeren gericht op het belang van anderen, zolang dit voor de veiligheid verantwoord is.
 
Resultaatgebieden

Uitvoeren van preventieve maatregelen, externe alarmering, communiceren met kinderen en hulpverleners, overdragen aan en samenwerken met professionele hulpverlening, verlenen van adequate spoedeisende hulp aan één of meerdere kinderen.
 
Kritieke (beroeps)situaties

Gevaar: bij dreigend gevaar voor het kind zal deze in veiligheid gebracht moeten worden, terwijl als de hulpverlener zelf in gevaar komt, moet worden beslist de hulpverlening te staken.
Stressvolle situaties: hulpverlenen na een ongeval of onwelwording houdt in dat van de hulpverlener wordt verwacht dat onder hoogspanning gewerkt kan worden.
Prioriteiten stellen: met name bij meerdere slachtoffers zal moeten worden gekozen welk kind het eerst geholpen moet worden.
Fouten: zodra een fout wordt bemerkt, moet deze direct worden hersteld. Door evaluaties wordt vastgesteld of fouten zijn gemaakt en kunnen zo nodig verbeteringen worden geimplementeerd ter continue verbetering.
 
 
Normatief document SEHBK

Het eisenstellend document dat is opgesteld door NedCert heeft de volgende certificatie-criteria met betrekking tot de toetstermen van het initiële examen SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen:
de kandidaat is in staat adequaat te alarmeren, begrijpt de werking van de vitale functies en is in staat deze zo nodig d.m.v. de juiste maatregelen te ondersteunen, waarbij hij zijn eigen veiligheid en die van anderen in acht neemt. Aandachtspunt daarbij is dat de kandidaat in staat is de kerntaken adequaat uit te voeren, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende toetscriteria:
 
Vaardigheden
 
De kandidaat moet in het bezit zijn van een positieve competentieregistratie, recent (30 dagen geldig) uitgegeven door een gecertificeerde NedCert instructeur.
 
Kennis
 
01        Alarmeren
02        Basisregels
03        Prioriteiten stellen binnen het F-ABC-NL schema
04        Hulpverleningshandelingen
05        Preventieve maatregelen
06        Reanimeren bij kinderen
07        Diagnostiek bij hersenfunctiestoornissen
08        Hulpverlening bij hersenfunctiestoornissen
09        Diagnostiek bij ademhalingsstoornissen
10        Hulpverlening bij ademhalingsstoornissen
11        Diagnostiek bij bloedsomloopstoornissen
12        Hulpverlening bij bloedsomloopstoornissen
13        Diagnostiek bij temperatuurstoornissen
14        Hulpverlening bij temperatuurstoornissen
15        Diagnostiek bij skeletfunctiestoornissen
16        Hulpverlening bij skeletfunctiestoornissen
17        Vergiftiging
18        Gevaarlijke stoffen
19        Diagnostiek bij verwondingen
20        Hulpverlening bij verwondingen

 
Referentiedocument

NedCert boek Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen, de meest recente druk.

Onderzoeksmethode SEHBK

De onderzoeksmethode van het certificatieschema SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen bestaat uit een initieel examen, opgesteld conform het eisenstellend document SEHBK.
 
Het initiële examen bestaat voor SEHBK uit een schriftelijk theorie examen met 20 multiple choice vragen van 1 punt.
 
De beschikbare tijd voor het theorie examen bedraagt 20 minuten.
 
Voor het initiële examen SEHBK Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen is de kandidaat geslaagd bij 15 (van de 20) punten of hoger.

Geldigheid certificaat SEHBK 

Het NedCert certificaat SEHBK is 2 jaar geldig, mits geen (zwaarwegende) klachten tegen het functioneren op het gebied van het certificatieschema tegen de gecertificeerde zijn ingediend.
 
De totale geldigheidsduur van het NedCert certificaat SEHBK is 2 jaar met ingang van de certificatiedatum.
Na 2 jaar dient de betreffende gecertificeerde opnieuw deel te nemen aan een initieel examen.
De examenkandidaat ontvangt bij hercertificatie een nieuw certificaat met een nieuwe unieke identificatiecode.