NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

PROCEDURES 
beheersing van het ontwerp PRO C 6
 

Competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidscertificaat
Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten


Certificatieschema SEHCI
 
Competentieprofiel Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten
Algemeen Ingangsdatum: 01-07-2005 en van toepassing op geldige certificaten behaald vanaf 01-01-2000.
Gedeponeerd bij het BeNeLux merkenbureau.
Opgesteld door CvB NedCert.
Documentatie Certificatieschema SEHCI.
Legitimering
Certificering volgens de internationale norm ISO 17024.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

Suriname
Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019.
 
Functiebenamingen
Bedrijfshulpverlener (brand/ontruimen/communicatiegedeelte), Spoedeisende Hulpverlener, Hoofd Bedrijfs-hulpverlening, Deskundige Preventie, Bescherming en Bedrijfshulpverlening, Preventiemedewerker.
Perspectief

Kan worden aangesteld als (leidinggevend) functionaris op het gebied van preventie en spoedeisende hulpverlening bij calamiteiten en incidenten binnen organisaties of daarbuiten en kan in combinatie met een certificering SEHSO worden aangesteld als hoofd van de afdeling preventie/bedrijfshulpverlening, bijvoorbeeld in de functie van SHO Safety and Health Officer.
 
Omschrijving van de functie
Doel Verricht preventieve werkzaamheden ten aanzien van beperking van risico's in een organisatie en verleent spoedeisende hulp bij calamiteiten en incidenten. 
Proces Spoedeisende Hulp bij Calamiteiten en Incidenten op basis van de veiligheidsketen, met behulp van managementtechnieken.
Hiërargie Werkt in opdracht van de werkgever, kan leiding ontvangen, maar kan ook zelf leiding geven aan meerdere hulpverleners of preventiemedewerkers. Kan zelfstandig werken.
TBV
De houder van het NedCert certificaat SEHCI functioneert als preventiemedewerker en als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat hulp te verlenen tijdens de preventie van, preparatie op en repressie van calamiteiten en incidenten, waarbij de werkwijze van de certificaathouder SEHCI aansluit op die van de professionele hulpverlening. Verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het PvA, signaleert knelpunten, verricht preventieve werkzaamheden, alarmeert, draagt over en werkt samen met de professionele hulpverlening. Kan een beginnende brand beperken en bestrijden, een gebouw ontruimen, intern en extern communiceren met behulp van communicatiemiddelen en houdt rekening met de veiligheid van zichzelf en anderen. Geeft advies, voorlichting en instructie, verleent medewerking aan het opstellen en onderhouden van het bedrijfshulpverleningsplan en de opzet van nazorg, kan leiding geven aan andere hulpverleners en adviseert aan en werkt nauw samen met OR/PVT of belanghebbende werknemers, organiseert preventie, zorgt voor preventieve maatregelen tegen arbeidsrisico’s en restrisico’s, controleert de naleving van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen en Persoonlijke Beschermings Middelen en schakelt zo nodig andere deskundigen in.
 
Complexiteit
Dient naar aanleiding van de RI&E op de hoogte te zijn van de voor de organisatie geldende specifieke risico's en verleent medewerking aan het daartegen, onder verantwoordelijkheid van de werkgever, nemen van adequate preventieve maatregelen. Kenmerkend voor preventie van risico’s is de afstemming van de preventie op de per organisatie uit de RI&E gebleken specifieke risico’s. Kenmerkend voor restrisico's zijn onvoorspelbaarheid en variabele complexiteit van de calamiteiten en incidenten. 
 
Hulpmiddelen Maakt gebruik van hulpmiddelen, zoals een branchespecifieke RI&E met PvA, veiligheidsmiddelen- en voorzieningen, PBM, brandblusmiddelen, evacuatiematerialen, vluchtroute-aanduiding, logboeken, het bedrijfshulpverleningsplan en het bedrijfsnoodplan.
Vakbekwaamheid
De houder van het NedCert certificaat SEHCI heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten afgesloten en is om het certificaat geldig te houden verplicht in iedere intervalperiode te voldoen aan de eisen van het Regime Toezicht.
 
Grenzen
De houder van het NedCert certificaat SEHCI verstaat onder Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten de preventie en hulpverlening volgens het certificatieschema SEHCI. De houder van het NedCert certificaat SEHCI is bekwaam in Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten overeenkomstig het certificatieschema SEHCI en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 
Ontwikkelingen
Wetgeving
De houder van het NedCert certificaat SEHCI is werkzaam binnen organisaties als gevolg van de eisen in de Arbeidsomstandighedenwet en regelgeving en kan naast de Arbowetgeving in deze functie te maken hebben met andere Wetgeving, zoals ten aanzien van veiligheid, gezondheid en gevaarlijke stoffen.
 
Marktontwikkelingen
Binnen organisaties wordt steeds meer van de aangewezen deskundige werknemer een vakbekwaamheid verwacht op het adequate SEHCI niveau. De waarde van een NedCert certificatie SEHCI wordt door vele organisaties onderschreven en is een kwaliteitsverklaring ten aanzien van de deskundigheid van de gecertificeerde, welke een erkende preventiemedewerker en spoedeisende hulpverlener is.
 
Technologische ontwikkelingen
Het werk bestaat uit het organiseren van preventie, het verlenen van medewerking aan het inventariseren en evalueren van risico's en het verlenen van medewerking aan het uitvoeren van het PvA, het adviseren, instrueren en voorlichten van anderen ten aanzien van preventie van risico’s, het opstellen, uitvoeren en onderhouden van een bedrijfshulpverleningsplan en het verlenen van spoedeisende hulp bij calamiteiten en incidenten.
 
Internationale ontwikkelingen
Ten gevolge van Europese regelgeving dient ieder land in zijn eigen wetgeving de veiligheid en gezondheid van werknemers, bezoekers en anderen zeker te stellen.
Het NedCert certificaat SEHCI is een erkende kwaliteitsverklaring en daarmee de geëigende methode om aan te tonen vakbekwaam te zijn voor de betreffende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 
Kennis, vaardigheden, inzicht en attitude volgens het normatief document SEHCI
Algemene kennis Veiligheidsketen, ondernemingsraad, documentatiebeheer, Persoonlijke Beschermings Middelen, maatgevende factoren, Wet- en regelgeving.
Communicatie Communicatieplan, communicatiemiddelen, NATO-alfabet, alarmeren, communicatie, portofoongebruik, voorlichting en instructie.
Preventie van arbeidsrisico’s Gevaarlijke stoffen en biologische agentia, fysieke belasting, fysische factoren, psychosociale arbeidsbelasting, risicoberekening, preventie, RI&E, arbeidshygiënische strategie.
Organisatie van de BHV Bedrijfsnoodplan opstellen, calamiteitenplan, continuïteitsplan, leiding geven, BHV-beleid formuleren, BHV-beleid beoordelen en verbeteren, opzetten en onderhouden BHV-organisatie, problemen oplossen en verbeteren.
Brand Factoren voor brand, brandklassen, verbrandingswijze, branduitbreiding, brandtechniek.
Beperken en bestrijden van brand Natte, gasvormige en droge blusstoffen, bouw en inrichting pand, blustechniek, hulpverlening bij vloeistofbrand, -vaste stoffenbrand, -gasbrand en -rookontwikkeling.
Beperken van de gevolgen van ongevallen Koolmonoxide, rook, interne- en externe veiligheid, verstoring interne- en externe veiligheid.
Evacuatie en ontruiming Ontruimingsplan, verkenning, ontruimen algemeen, ontruimen bij een brandmelding en bij een bommelding.
Verwondigen Diagnostiek bij verwondingen, wondverzorging.
Samenhang Samenhang toetstermen.
Vaardigheden Adequaat alarmeren, een brand veilig benaderen, een beginnende brand kunnen blussen.
Kerntaken
Kerntaak 1 Verleent adequate spoedeisende hulp bij calamiteiten en incidenten.
Kerntaak 2 Verleent medewerking aan de RI&E en het opstellen, onderhouden en uitvoeren van het PvA.
Kerntaak 3 Beperkt risico's door het organiseren/uitvoeren van maatregelen volgens de veiligheidsketen.
Kerntaak 4 Geeft leiding aan en werkt samen met een BHV-ploeg en/of een BHV-organisatie.
Kerntaak 5 Probeert de situatie in te schatten, draagt zorg voor adequate interne alarmering en alarmering van en samenwerking met de interne- en externe hulpverleningsdiensten.
Kerntaak 6 Geeft voorlichting en advies, communiceert met en adviseert aan werkgever, werknemers en anderen m.b.t. de RI&E en het PvA, is een aanspreekpunt voor collega’s en controleert op het juiste gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en materialen.
Kerntaak 7 Verleent medewerking aan het uitvoeren van het BHV-beleid, het opstellen en onderhouden van het BHV-plan, evalueert het resultaat van acties en implementeert preventieve en corrigerende maatregelen volgens de dynamische verbetermethode ter continue verbetering.
Competenties
Leiderschap

Geeft leiding aan een BHV-ploeg en/of -organisatie, kan zitting nemen in het crisismanagementteam, werkt samen met kerndeskundigen en professionele hulpverleningsdiensten en kan leiding geven aan de organisatie van de preventie binnen de onderneming. Stelt prioriteiten, bepaalt doelen en acties. Weet de juiste informatiebronnen te raadplegen. Geeft in overleg met de werkgever tijd en middelen aan (m.b.t. preventie, preparatie, repressie en nazorg). Wijst personen aan om doelen te bereiken, motiveert werknemers, houdt toezicht op gebruik PBM en arbeidsmiddelen, verleent medewerking aan het opstellen van de RI&E en het opstellen en onderhouden van het PvA en het BHV-plan, heeft inzicht in Arbowet- en regelgeving, geeft leiding aan evaluaties, controleert de voortgang en bewaakt de continuïteit van verbeteringsprocessen.
 
Besluitvorming

Bedenkt methoden ter verbetering van bestaande processen, signaleert mogelijkheden en problemen, legt verbanden tussen verschillende informatie, gebruikt kennis ter verbetering van werkzaamheden, weegt consequenties van besluiten tegen elkaar af, heeft inzicht in de gevolgen van besluiten, neemt op het juiste moment realistische besluiten. Verleent hulp volgens vaste methodieken en handelt naar bevindingen. Is gericht op continue verbetering, neemt veiligheidsmaatregelen en schaft, in overleg met de werkgever, voorzieningen aan ter voorkoming van ongewenste situaties, draagt zorg voor planning en uitvoering van hulpverlening, weet hoe, wanneer en waar, in overleg met de werkgever, aanvullende deskundigheid ingezet moet worden, stelt prioriteiten en anticipeert op onvoorziene situaties.
 
Communicatie

Luistert naar werknemers, stelt relevante vragen, kan in begrijpelijke taal communiceren, kan zich representatief gedragen, kan indien nodig bevelen geven, werkt aan gemeenschappelijke doelen, draagt bij aan gezamenlijk resultaat, communiceert intern en extern, licht externe hulpverleningsdiensten in, draagt de situatie aan hen over, participeert in de voortgangsrapportage, kan omgaan met de media en relevante informatie verschaffen.
 
Werkhouding

Heeft een pro-actieve houding, is gericht op goede dienstverlening en tevredenheid bij het slachtoffer, collega's of werknemers en de omgeving, heeft een maximale inzet en is stressbestendig. Is gericht op de doelen van de organisatie en kan zich aanpassen om een gesteld doel te bereiken. Presteert effectief onder tijdsdruk, in emotionele situaties en laat zich niet uit het veld slaan door tegenspraak van omstanders. Is in staat om in gezamenlijk overleg de beste preventieve- en corrigerende maatregelen te nemen. Heeft empathisch vermogen, treedt een slachtoffer met respect tegemoet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie.
 
Persoonlijke instelling

Weet op een prettige wijze werknemers te motiveren om veilig en gezond te werken. Heeft respect voor het slachtoffer en verleent adequate spoedeisende hulp. Kan innovatieve voorstellen doen, nieuwe informatie implementeren, durft verantwoorde risico's te nemen, heeft uithoudingsvermogen, hanteert algemeen aanvaarde waarden en normen, en kan acties uitvoeren gericht op het elimineren van gevaren en het bevorderen van verantwoorde werkmethoden die de veiligheid en gezondheid van alle personen binnen de organisatie bevorderen en die gericht zijn op het belang van anderen, zolang dit voor de veiligheid verantwoord is.
 
Resultaatgebieden

Het in overleg met de werkgever opstellen en uitvoeren van de RI&E en het PvA, waardoor risico's worden beperkt of geëlimineerd, het uitvoeren van en controleren op genomen preventieve en corrigerende maatregelen, interne en externe alarmering, leiding geven aan een hulpverleningsploeg, ontruimen, communiceren met slachtoffers en hulpverleners, overdragen aan en samenwerken met professionele hulpverlening, uitvoeren van triage op verzamelplaats, verlenen van adequate spoedeisende hulp aan één of meerdere slachtoffers, het functioneren als aanspreekpunt binnen de organisatie ten aanzien van veiligheid en gezondheid op het werk en de controle van het juiste gebruik van arbeidsmiddelen en PBM. 
 
Kritieke (beroeps)situaties

Gevaar: de werkgever stelt de preventiemedewerker niet in de gelegenheid de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De preventiemedewerker wordt ten gevolge van de uitvoering van zijn taken benadeeld in zijn positie in de organisatie (zie de Wet op de ondernemingsraden). Bij dreigend gevaar voor het slachtoffer zal deze in veiligheid gebracht moeten worden, terwijl als de hulpverleningsploeg zelf in gevaar komt, moet worden beslist de hulpverlening te staken of over te gaan tot ontruimen.
Stressvolle situaties: onvoldoende deskundigheid van de preventiemedewerker houdt in dat deze ondersteuning van interne- of extere gecertificeerde arbodeskundigen in moet roepen. Hulpverlenen bij een calamiteit of incident houdt in dat van de hulpverlener wordt verwacht dat onder hoogspanning gewerkt kan worden.
Prioriteiten stellen: naar aanleiding van de RI&E wordt bepaald welk risico het grootst is en dus het eerste moet worden aangepakt. Met name bij meerdere slachtoffers zal moeten worden gekozen welk slachtoffer het eerst geholpen moet worden.
Fouten: zodra een fout of tekortkoming wordt bemerkt, moet deze direct of binnen een van te voren vastgestelde tijd worden hersteld. Door evaluaties wordt vastgesteld of fouten zijn gemaakt (of risico's aanwezig zijn) en kunnen zo nodig preventieve en/of corrigerende maatregelen worden geïmplementeerd ter continue verbetering.
 
 
Normatief document SEHCI

Het eisenstellend document dat is opgesteld door NedCert heeft de volgende certificatie-criteria met betrekking tot de toetstermen van het initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten:
de kandidaat is in staat binnen een organisatie de preventie te organiseren en uit te voeren en in geval van een calamiteit of incident adequaat te alarmeren en hulp te verlenen, heeft inzicht in en is in staat tot, het snel en in een logische volgorde, uitvoeren van maatregelen om risico’s te beperken, waarbij hij zijn eigen veiligheid en die van anderen in acht neemt.
Aandachtspunt daarbij is dat de kandidaat in staat is de kerntaken adequaat uit te voeren, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende toetscriteria:
 
Vaardigheden
 
De kandidaat moet in het bezit zijn van een positieve competentieregistratie, recent (30 dagen geldig) uitgegeven door een gecertificeerde NedCert instructeur.
 
Kennis
 
01        Wet- en regelgeving
02        Communicatie en documentatie
03        RI&E en Plan van Aanpak
04        Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
05        Fysieke belasting
06        Fysische factoren
07        Psychosociale arbeidsbelasting
08        Persoonlijke beschermingsmiddelen
09        Arbeidshygiënische strategie
10        Dynamische verbetermethode
11        Vluchtroutes
12        Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfsnoodplan
13        Brand en brandklassen
14        Brandpreventie en branduitbreiding 
15        Rook en gassen
16        Blusstoffen en blusmethoden 
17        Bedrijfshulpverlening 
18        Verkenning en ontruimen
19        Interne- en externe veiligheid
20        Pictogrammen en veiligheidssignalering

 
Referentiedocument

NedCert boek Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten, de meest recente druk.

Onderzoeksmethode SEHCI

De onderzoeksmethode met betrekking tot het certificatieschema SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten bestaat uit een initieel examen, opgesteld conform het eisenstellend document SEHCI.
 
Het initiële examen bestaat voor SEHCI uit een schriftelijk theorie examen met 20 multiple choice vragen van 1 punt.
De beschikbare tijd voor het theoretische gedeelte van het initiële examen bedraagt 20 minuten.
 
Voor het initiële examen SEHCI Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten is de kandidaat geslaagd bij 15 (van de 20) punten of hoger.

Geldigheid certificaat SEHCI 

De totale geldigheidsduur van het NedCert certificaat SEHCI is 5 jaar met ingang van de certificatiedatum.
Alle certificaten worden voorzien van een begin- en einddatum van de geldigheid.
 
Het NedCert certificaat SEHCI is 5 jaar geldig, mits wordt voldaan aan de eisen van het Regime Toezicht en geen (zwaarwegende) klachten tegen het functioneren op het gebied van het certificatieschema tegen de gecertificeerde zijn ingediend.
 
Regime toezicht

Voor het certificatieschema SEHCI is een regime toezicht ingesteld. De intervalperiode 01-01 t/m 31-12.
Het NedCert certificaat SEHCI blijft alleen 5 jaar geldig, mits de gecertificeerde kan aantonen gedurende iedere intervalperiode vakbekwaam te zijn gebleven en met goed gevolg een TTT te hebben afgelegd.
Na 5 jaar dient de betreffende gecertificeerde opnieuw deel te nemen aan een initieel examen.
De examenkandidaat ontvangt bij hercertificatie een nieuw certificaat met een nieuwe unieke identificatiecode.

Eisen Regime Toezicht SEHCI 

Het CvB bepaalt voor ieder certificatieschema of er Periodiek Toezicht wordt gehouden en zo ja, wat het Periodiek Toezicht inhoudt en welke intervalschaal t.a.v. Periodiek Toezicht wordt gehanteerd.
De intervalschaal is afhankelijk van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, of van ervaringsfeiten uit de praktijk. Periodiek Toezicht houdt een TTT in d.w.z. een schriftelijke onderzoeksmethode in de vorm van multiple choice vragen, waarbij de examenkandidaat kan demonstreren over voldoende kennis en inzicht te beschikken. De intervallen tussen het initieel examen en de wederkerende Tussentijdse Theorie Toets is niet groter dan de periode waarin de gecertificeerde persoon geacht kan worden vakbekwaam te blijven.
 
Voor het NedCert certificaat SEHCI is de intervalperiode vastgesteld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en ook aan de hand van ervaringsfeiten uit de praktijk, welke ons leren dat regelmatig geoefend en gestudeerd moet worden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Intervalschaal en -score van het Regime Toezicht

Om het certificaat geldig te houden is het verplicht voor SEHCI:
  • minimaal 1 x per intervalperiode een praktische scholing te volgen met een minimale duur van 6 uur.
  • 1 x in de intervalperiode 1 januari t/m 31 december met voldoende resultaat aan een TTT deel te nemen.
  • tegen gecertificeerde ingediende (zwaarwegende) klachten, waarbij gecertificeerde verplicht is deze direct, of in ieder geval vóór aanvang van de TTT,  schriftelijk aan NedCert bekend te maken. Tevens legt NedCert alle bij haar ingediende klachten vast. Ingediende klachten worden onderzocht en passende maatregelen kunnen worden genomen.