NedCert
Nederlandse organisatie voor Certificering van hulpverleners BHV en EHBO
Dutch Certification Body of Emergency Response Officers and First Aid

PROCEDURES 
beheersing van het ontwerp PRO C 6
 

Competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidscertificaat
Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers


Certificatieschema SEHSO
 
Competentieprofiel Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers
Algemeen Ingangsdatum: 01-07-2005 en van toepassing op geldige certificaten behaald vanaf 01-01-2000.
Gedeponeerd bij het BeNeLux merkenbureau.
Opgesteld door CvB NedCert.
Documentatie Certificatieschema SEHSO.
Legitimering
Certificering volgens de internationale norm ISO 17024.

Europese richtlijn 89/391/EEG
Betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.

België
SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheid. Wij staan onder de naam Nedcert Opleiders vermeld op de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken en die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen I.5-11 en I.5-12 van de codex over het welzijn op het werk (titel 5 van boek I).

Suriname
Ontwerpwet Arbeidsomstandighedenwet 2019.
 
Functiebenamingen
Bedrijfshulpverlener (ehbo gedeelte), Spoedeisende Hulpverlener, EHBO'er, SEHSO'er.
Perspectief

Kan worden aangesteld als (leidinggevend) functionaris op het gebied van spoedeisende hulpverlening bij slachtoffers binnen organisaties of daarbuiten en kan in combinatie met een certificering SEHCI worden aangesteld als hoofd van de afdeling preventie/bedrijfshulpverlening, bijvoorbeeld in de functie van SHO Safety and Health Officer.
 
Omschrijving van de functie
Doel Verleent spoedeisende hulp aan een slachtoffer dat getroffen is door een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand.
Proces Spoedeisende Hulp bij Slachtoffers op basis van het ABCDE schema.
Hiërargie Werkt in opdracht van de werkgever, kan leiding ontvangen, maar kan ook zelf leiding geven aan meerdere hulpverleners. Kan zelfstandig werken.
TBV
De houder van het NedCert certificaat SEHSO functioneert als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat hulp te verlenen aan een slachtoffer dat getroffen is door een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand, waarbij de werkwijze van de certificaathouder SEHSO aansluit op die van de professionele hulpverlening. Neemt preventieve maatregelen inzake het voorkomen van ongevallen zoals het aanschaffen van materialen en voorzieningen op het gebied van spoedeisende hulpverlening en verleent spoedeisende hulp aan slachtoffers. Alarmeert, draagt over en werkt samen met de professionele hulpverlening. Kan leiding geven aan het hulpverleningsteam, preventieve maatregelen opstellen en invoeren, veiligheidsmiddelen en -voorzieningen controleren, instructie en voorlichting geven.
 
Complexiteit Kenmerkend voor restrisico's zijn de onvoorspelbaarheid en variabele complexiteit van de stoornissen in de vitale functies van slachtoffers. 
Hulpmiddelen Verbandkoffers, Automatische Externe Defibrillator AED, reanimatiehulpmiddelen, beademingshulpmiddelen, Spoedeisende Hulpverlenings (SEH) materialen, Persoonlijke Beschermingsmiddelen PBM.
Vakbekwaamheid De houder van het NedCert certificaat SEHSO heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers afgesloten en is om het certificaat geldig te houden verplicht in iedere intervalperiode te voldoen aan de eisen van het Regime Toezicht.
Grenzen
De houder van het NedCert certificaat SEHSO verstaat onder Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers de preventie en hulpverlening volgens het certificatieschema SEHSO. De houder van het Nedcert certificaat SEHSO is bekwaam in Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers overeenkomstig het certificatieschema SEHSO en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.
 
Ontwikkelingen
Wetgeving De houder van het NedCert certificaat SEHSO is werkzaam binnen organisaties als gevolg van de eisen in de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.
Marktontwikkelingen
Binnen organisaties wordt steeds meer van de aangewezen deskundige werknemer een vakbekwaamheid verwacht op het adequate SEHSO niveau. De waarde van een NedCert certificatie SEHSO wordt door vele organisaties onderschreven en is een kwaliteitsverklaring ten aanzien van de deskundigheid van de gecertificeerde.
 
Technologische ontwikkelingen Het werk bestaat uit het verlenen van spoedeisende hulp bij slachtoffers, het nemen van preventieve maatregelen en het aanschaffen en onderhouden van noodzakelijke (preventieve) materialen en -voorzieningen binnen een organisatie.
Internationale ontwikkelingen
Ten gevolge van Europese regelgeving dient ieder land in zijn eigen wetgeving de veiligheid en gezondheid van werknemers, bezoekers en anderen zeker te stellen. Het NedCert certificaat SEHSO is een erkende kwaliteitsverklaring en daarmee de geëigende methode om aan te tonen vakbekwaam te zijn voor de betreffende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 
Kennis, vaardigheden, inzicht en attitude volgens het normatief document SEHSO
Algemene kennis Alarmeren, basisregels, algemene anatomie, vitale functies, prioriteiten stellen binnen het ABCDE schema, triage, probleem-oplossend model, hulpverleningshandelingen.
Reanimeren Getallen en verhoudingen, hulpmiddelen, AED, hulpverlening bij reanimeren, diagnostiek voor indicatie reanimeren bij kinderen en volwassenen, hulpverlening bij reanimeren kinderen en volwassenen.
Hersenfunctie Anatomie, fysiologie, pathologie/traumatologie zenuwstelsel, hulpverlening, diagnostiek bij hersenfunctiestoornissen, hulpverlening bij onwelwording en ongeval.
Ademhaling Anatomie, fysiologie, pathologie/traumatologie ademhalingsstelsel, hulpverlening en diagnostiek bij ademhalingsstoornissen, hulpverlening bij verstikking en ademhalingstoornissen.
Bloedsomloop Anatomie, fysiologie, pathologie/traumatologie bloedsomloopstelsel, hulpverlening en diagnostiek bij bloedsomloopstoornissen, hulpverlening bij shock en bloedsomloopstoornissen.
Temperatuur Fysiologie, pathologie/traumatologie temperatuur, hulpverlening bij verhoogde en verlaagde temperatuur, diagnostiek bij temperatuurstoornissen, hulpverlening bij verbranding en onderkoeling.
Skelet Anatomie, fysiologie, pathologie/traumatologie beenderstelsel, hulpverlening en diagnostiek bij skeletfunctiestoornissen, ondersteuningstechnieken, hulpverlening bij skeletfunctiestoornissen.
Vergiftiging en gevaarlijke stoffen Vergiftiging, gevaarlijke stoffen.
Verwondigen Diagnostiek bij verwondingen, wondverzorging.
Samenhang Samenhang toetstermen.
Vaardigheden Adequaat alarmeren, vitale functies controleren, afwijkende waarde vitale functie kunnen duiden, stoornis in een vitale functie adequaat kunnen ondersteunen.
Kerntaken
Kerntaak 1 Verleent adequate spoedeisende hulp aan ieder slachtoffer, ongeacht geloof, leeftijd, sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid.
Kerntaak 2 Neemt preventieve maatregelen ten aanzien van ongevallen en onwelwordingen.
Kerntaak 3 Beperkt het gevaar voor zichzelf en het slachtoffer.
Kerntaak 4 Benadert het slachtoffer met respect, heeft inlevingsvermogen, blijft kalm en stelt het slachtoffer gerust.
Kerntaak 5 Draagt zorg voor adequate interne alarmering en alarmering van en samenwerking met de externe hulpverleningsdiensten.
Kerntaak 6 Probeert de oorzaak van de plotselinge stoornis te achterhalen.
Kerntaak 7 Verleent adequaat spoedeisende hulp aan het slachtoffer volgens het F-ABC-NL (ABCDE).
Competenties
Leiderschap

Coördineert het werk van de hulpverleningsploeg, werkt samen met externe hulpverleningsdiensten, stelt prioriteiten, bepaalt doelen en acties, draagt bij aan goede preventie, preparatie, repressie en nazorg. Wijst personen aan om doelen te bereiken, motiveert bedrijfshulpverleners, houdt toezicht op het gebruik van veiligheidsmaterialen en -voorzieningen, controleert de voortgang van processen, geeft voorlichting en instructie, evalueert oefeningen en/of geboden spoedeisende hulpverlening.
 
Besluitvorming

Signaleert problemen en mogelijkheden, legt verbanden tussen verschillende informatie, gebruikt kennis ter verbetering van werkzaamheden, weegt consequenties van besluiten tegen elkaar af, heeft inzicht in de gevolgen van besluiten, neemt op het juiste moment realistische besluiten. Verleent hulp volgens vaste methodieken. Neemt preventieve maatregelen en schaft voorzieningen aan ter voorkoming van ongewenste situaties, draagt zorg voor planning en uitvoering van spoedeisende hulpverlening, stelt prioriteiten, anticipeert op onvoorziene situaties, schat de situatie juist in en handelt naar bevindingen.
 
Communicatie

Luistert naar het slachtoffer en anderen, stelt relevante vragen, kan in begrijpelijke taal communiceren, kan zich representatief gedragen, draagt bij aan gezamenlijk resultaat en werkt aan gemeenschappelijke doelen. Onderhoudt interne en externe contacten, draagt de situatie correct over aan de externe hulpverleningsdiensten.
 
Werkhouding

Heeft een pro-actieve houding, is gericht op goede dienstverlening en tevredenheid bij het slachtoffer, collega's of werknemers en de omgeving, heeft een maximale inzet en is stressbestendig. Is gericht op de doelen van de organisatie en kan zich aanpassen om een gesteld doel te bereiken. Presteert effectief onder tijdsdruk, in emotionele situaties en laat zich niet uit het veld slaan door tegenspraak van omstanders. Heeft empathisch vermogen, treedt een slachtoffer met respect tegemoet en gaat correct om met vertrouwelijke informatie.
 
Persoonlijke instelling

Heeft respect voor het slachtoffer en verleent adequate spoedeisende hulp. Kan innovatieve voorstellen doen, nieuwe informatie implementeren, durft verantwoorde risico's te nemen, heeft uithoudingsvermogen, hanteert algemeen aanvaarde waarden en normen, en kan acties uitvoeren gericht op het belang van anderen, zolang dit voor de veiligheid verantwoord is.
 
Resultaatgebieden

Uitvoeren van preventieve maatregelen, interne en externe alarmering, leiding geven aan een hulpverleningsploeg, communiceren met slachtoffers en hulpverleners, overdragen aan en samenwerken met professionele hulpverlening, uitvoeren van triage op verzamelplaats, verlenen van adequate spoedeisende hulp aan één of meerdere slachtoffers.
 
Kritieke (beroeps)situaties

Gevaar: bij dreigend gevaar voor het slachtoffer zal deze in veiligheid gebracht moeten worden, terwijl als de hulpverleningsploeg zelf in gevaar komt, moet worden beslist de hulpverlening te staken.
Stressvolle situaties: hulpverlenen na een ongeval of onwelwording houdt in dat van de hulpverlener wordt verwacht dat onder hoogspanning gewerkt kan worden.
Prioriteiten stellen: met name bij meerdere slachtoffers zal moeten worden gekozen welk slachtoffer het eerst geholpen moet worden.
Fouten: zodra een fout wordt bemerkt, moet deze direct worden hersteld. Door evaluaties wordt vastgesteld of fouten zijn gemaakt en kunnen zo nodig verbeteringen worden geïmplementeerd ter continue verbetering.
 
 
Normatief document SEHSO 

Het eisenstellend document dat is opgesteld door NedCert heeft de volgende certificatie-criteria met betrekking tot de toetstermen van het initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers:
de kandidaat is in staat adequaat te alarmeren, begrijpt de werking van de vitale functies en hun onderlinge samenhang en is in staat deze zo nodig d.m.v. de juiste maatregelen te ondersteunen, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer en ongeacht de oorzaak van de stoornis in de vitale functies. Aandachtspunt daarbij is dat de kandidaat in staat is de kerntaken adequaat uit te voeren, waarbij kennis en vaardigheden worden getoetst aan de hand van de volgende toetscriteria:
 
Vaardigheden
 
De kandidaat moet in het bezit zijn van een positieve competentieregistratie, recent (30 dagen geldig) uitgegeven door een gecertificeerde NedCert instructeur.
 
Kennis
 
01        Basisregels
02        Reanimeren volwassenen
03        Reanimeren kinderen
04        Vergiftiging en gevaarlijke stoffen
05        Bouw en functie zenuwstelsel
06        Bouw en functie ademhalingsstelsel
07        Bouw en functie bloedsomloopstelsel
08        Bouw en functie bewegingsstelsel
09        Diagnostiek bij stoornissen van het zenuwstelsel
10        Diagnostiek bij stoornissen van het ademhalingsstelsel
11        Diagnostiek bij stoornissen van het bloedsomloopstelsel
12        Diagnostiek bij stoornissen van het bewegingsstelsel
13        Diagnostiek bij stoornissen van de temperatuur
14        Diagnostiek bij verwondingen
15        Hulpverlening bij stoornissen van het zenuwstelsel
16        Hulpverlening bij stoornissen van het ademhalingsstelsel
17        Hulpverlening bij stoornissen van het bloedsomloopstelsel
18        Hulpverlening bij stoornissen van het bewegingsstelsel
19        Hulpverlening bij stoornissen van de temperatuur
20        Hulpverlening bij verwondingen

 
Referentiedocument

NedCert boek SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, de meest recente druk.

Onderzoeksmethode SEHSO 

De onderzoeksmethode met betrekking tot het certificatieschema SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers bestaat uit een initieel examen, opgesteld conform het eisenstellend document SEHSO.
 
Het initiële examen bestaat voor SEHSO uit een schriftelijk theorie examen met 20 multiple choice vragen van 1 punt.
De beschikbare tijd voor het theoretische gedeelte van het initiële examen bedraagt 20 minuten.
 
Voor het initiële examen SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is de kandidaat geslaagd bij 15 (van de 20) punten of hoger.

Geldigheid certificaat SEHSO 

De totale geldigheidsduur van het NedCert certificaat SEHSO is 5 jaar met ingang van de certificatiedatum.
Alle certificaten worden voorzien van een begin- en einddatum van de geldigheid.
 
Het NedCert certificaat SEHSO is 5 jaar geldig, mits wordt voldaan aan de eisen van het Regime Toezicht en geen (zwaarwegende) klachten tegen het functioneren op het gebied van het certificatieschema tegen de gecertificeerde zijn ingediend.
 
Regime toezicht

Voor het certificatieschema SEHSO is een regime toezicht ingesteld. De intervalperiode 01-01 t/m 31-12.
Het NedCert certificaat SEHSO blijft alleen 5 jaar geldig, mits de gecertificeerde kan aantonen gedurende iedere intervalperiode vakbekwaam te zijn gebleven en met goed gevolg een TTT te hebben afgelegd.
Na 5 jaar dient de betreffende gecertificeerde opnieuw deel te nemen aan een initieel examen.
De examenkandidaat ontvangt bij hercertificatie een nieuw certificaat met een nieuwe unieke identificatiecode.

Eisen Regime Toezicht SEHSO 

Het CvB bepaalt voor ieder certificatieschema of er Periodiek Toezicht wordt gehouden en zo ja, wat het Periodiek Toezicht inhoudt en welke intervalschaal t.a.v. Periodiek Toezicht wordt gehanteerd.
De intervalschaal is afhankelijk van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, of van ervaringsfeiten uit de praktijk. Periodiek Toezicht houdt een TTT in d.w.z. een schriftelijke onderzoeksmethode in de vorm van multiple choice vragen, waarbij de examenkandidaat kan demonstreren over voldoende kennis en inzicht te beschikken. De intervallen tussen het initieel examen en de wederkerende Tussentijdse Theorie Toets is niet groter dan de periode waarin de gecertificeerde persoon geacht kan worden vakbekwaam te blijven.
 
Voor het NedCert certificaat SEHSO is de intervalperiode vastgesteld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en ook aan de hand van ervaringsfeiten uit de praktijk, welke ons leren dat regelmatig geoefend en gestudeerd moet worden om adequaat te kunnen handelen in noodsituaties.

Intervalschaal en -score van het Regime Toezicht

Om het NedCert certificaat geldig te houden is het verplicht voor SEHSO:
  • minimaal 1 x per intervalperiode een praktische scholing te volgen met een minimale duur van 6 uur.
  • 1 x in de intervalperiode 1 januari t/m 31 december met voldoende resultaat aan een TTT deel te nemen.
  • tegen gecertificeerde ingediende (zwaarwegende) klachten, waarbij gecertificeerde verplicht is deze direct, of in ieder geval vóór aanvang van de TTT,  schriftelijk aan NedCert bekend te maken. Tevens legt NedCert alle bij haar ingediende klachten vast. Ingediende klachten worden onderzocht en passende maatregelen kunnen worden genomen.