Preventiemedewerker

BHVHet is Wettelijk verplicht om in uw bedrijf een preventiemedewerker aan te stellen. Deze persoon zorgt er voor dat uw bedrijf veiliger wordt en dat uw bedrijf voldoet aan preventie eisen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Preventiemedewerker zit ook in SEHCI.


Cursussen >>

Examen volgens ISO 17024
De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.
 

Onderwerp van certificatie

Korte weergave van het onderwerp van certificatie Preventiemedewerker, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat Preventiemedewerker.
Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van adequate preventie en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de preventiemedewerker beschikt.

Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het certificaat Preventiemedewerker functioneert als preventiemedewerker en is in staat de preventietaken te verrichten. Verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het PvA, signaleert knelpunten, verricht preventieve werkzaamheden. Kan intern en extern communiceren en houdt rekening met de veiligheid van zichzelf en anderen. Geeft advies, voorlichting en instructie en adviseert aan en werkt nauw samen met OR/PVT of belanghebbende werknemers, organiseert preventie, zorgt voor preventieve maatregelen tegen arbeidsrisico’s, controleert de naleving van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen en Persoonlijke Beschermings Middelen en schakelt zo nodig andere deskundigen in.

Kerntaken
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat Preventiemedewerker:
  • verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en opstellen en uitvoeren van het PvA
  • adviseert en werkt nauw samen met de OR/PVT of de werknemers inzake maatregelen voor goed arbobeleid
  • beperkt risico's door het organiseren en uitvoeren van preventieve- en corrigerende maatregelen
  • communiceert intern en extern zoals met werkgever, OR/PVT, werknemers en arbodeskundigen
  • geeft voorlichting en instructie aan de werknemers en andere personen binnen de organisatie
  • is het aanspreekpunt voor werknemers voor preventie en signaleert knelpunten inzake veiligheid en gezondheid
  • controleert de dagelijkse veiligheid zoals op het juiste gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en PBM
Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat Preventiemedewerker heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Preventiemedewerker afgesloten.

Grenzen
De houder van het certificaat Preventiemedewerker verstaat onder preventie de preventietaken volgens het certificatieschema Preventiemedewerker. De houder van het certificaat Preventiemedewerker is bekwaam in het organiseren en uitvoeren van preventie overeenkomstig het certificatieschema Preventiemedewerker en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.

Geldigheid certificaat
2 jaar.

Klik hier voor de uitgebreide versie >>>