Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten

BHVVanuit de Arbeidsomstandighedenwet is elke werkgever verplicht om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Het maken van een RI&E, de arbeidshygiënische strategie, het bedrijfsnoodplan en de bedrijfshulpverlening maken daar deel van uit. Door het volgen van een cursus SEHCI kan elke leidinggevende zich snel deze lastige begrippen eigen maken. De SEHCI'er kan adequaat optreden tijdens een incident maar belangrijker nog, de SEHCI'er kan vaak door preventie incidenten voorkomen.


Cursussen >>

Examen volgens ISO 17024
De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.

Onderwerp van certificatie

Korte weergave van het onderwerp van certificatie SEHCI, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHCI. Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van een adequate hulpverlening en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de hulpverlener beschikt.

Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHCI functioneert als preventiemedewerker en als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat hulp te verlenen tijdens de preventie van, preparatie op en repressie van calamiteiten en incidenten, waarbij de werkwijze van de vakbekwaamheidcertificaathouder SEHCI aansluit op die van de professionele hulpverlening. Verleent medewerking aan het verrichten en opstellen van de RI&E en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van het PvA, signaleert knelpunten, verricht preventieve werkzaamheden, alarmeert, draagt over en werkt samen met de professionele hulpverlening. Kan een beginnende brand beperken en bestrijden, een gebouw ontruimen, intern en extern communiceren met behulp van communicatiemiddelen en houdt rekening met de veiligheid van zichzelf en anderen. Geeft advies, voorlichting en instructie, verleent medewerking aan het opstellen en onderhouden van het bedrijfshulpverleningsplan en de opzet van nazorg, kan leiding geven aan andere hulpverleners en adviseert aan en werkt nauw samen met OR/PVT of belanghebbende werknemers, organiseert preventie, zorgt voor preventieve maatregelen tegen arbeidsrisico's en restrisico's, controleert de naleving van veiligheidsvoorschriften en het gebruik van veiligheidsvoorzieningen en Persoonlijke Beschermings Middelen en schakelt zo nodig andere deskundigen in.

Kerntaken
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHCI:

  • verleent adequate spoedeisende hulp bij calamiteiten en incidenten;
  • verleent medewerking aan de RI&E en het opstellen, onderhouden en uitvoeren van het PvA
  • beperkt risico's door het organiseren/uitvoeren van maatregelen volgens de veiligheidsketen
  • geeft leiding aan en werkt samen met een BHV-ploeg en/of een BHV-organisatie
  • probeert de situatie in te schatten, draagt zorg voor adequate interne alarmering en alarmering van en samenwerking met de interne- en externe hulpverleningsdiensten
  • geeft voorlichting en advies, communiceert met en adviseert aan werkgever, werknemers en anderen m.b.t. de RI&E en het PvA, is een aanspreekpunt voor collega's en controleert op het juiste gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen en materialen
  • verleent medewerking aan het uitvoeren van het BHV-beleid, het opstellen en onderhouden van het BHV-plan, evalueert het resultaat van acties en implementeert preventieve en corrigerende maatregelen volgens de dynamische verbetermethode ter continue verbetering

Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHCI heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten afgesloten en is om het vakbekwaamheidcertificaat geldig te houden verplicht in iedere intervalperiode te voldoen aan de eisen van het Regime Toezicht.

Grenzen
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHCI verstaat onder Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten de preventie en hulpverlening volgens het certificatieschema SEHCI. De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHCI is bekwaam in Spoedeisende Hulpverlening bij Calamiteiten en Incidenten overeenkomstig het certificatieschema SEHCI en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.  

Geldigheid certificaat
5 jaar met jaarlijks Regime Toezicht, bestaande uit een scholingsdag en slagen voor een tussentijdse theorie toets.

Klik hier voor de uitgebreide versie >>>