SEHSO | Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers

EHBOSEHSO staat voor Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers. Dit is volledige EHBO. Het maakt de SEHSO'er niet uit hoe oud het slachtoffer is, of welk letsel er behandeld moet worden, de SEHSO'er weet altijd adequaat te handelen.
De BHV'er schiet soms net te kort in de kennis en vaardigheden van EHBO. Daarom is er het certificaat SEHSO.
 

Klik hier voor de cursus >>
 
Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is een, door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, aangewezen certificaat voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat.
 
België

SEHSO Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers is voor bedrijfseerstehulp in België erkend door de Federale Overheid. Wij staan onder de naam Nedcert Opleiders vermeld op de lijst van instellingen die vorming en bijscholing aan hulpverleners verstrekken en die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen I.5-11 en I.5-12 van de codex over het welzijn op het werk (titel 5 van boek I).
 

Examen volgens ISO 17024
De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.

 

Onderwerp van certificatie

Korte weergave van het onderwerp van certificatie SEHSO, vastgelegd in het (beroeps)competentieprofiel van de houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHSO. Een competentieprofiel stelt normen voor de verschillende aspecten van adequate hulpverlening en maakt zo duidelijk over welke technieken en kwaliteiten de hulpverlener beschikt.
 
Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHSO functioneert als eerste schakel in de spoedeisende hulpverleningsketen en is in staat hulp te verlenen aan een slachtoffer dat getroffen is door een plotselinge stoornis in zijn gezondheidstoestand, waarbij de werkwijze van de vakbekwaamheidcertificaathouder SEHSO aansluit op die van de professionele hulpverlening. Neemt preventieve maatregelen inzake het voorkomen van ongevallen en verleent spoedeisende hulp aan slachtoffers. Alarmeert, draagt over en werkt samen met de professionele hulpverlening. Kan leiding geven aan het hulpverleningsteam, preventieve maatregelen opstellen en invoeren, veiligheidsmiddelen en -voorzieningen controleren, instructie en voorlichting geven.
 
Kerntaken 
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHSO: 

  • Verleent adequate spoedeisende hulp aan ieder slachtoffer, ongeacht geloof, leeftijd, sekse, ras, herkomst of seksuele geaardheid
  • Neemt preventieve maatregelen ten aanzien van ongevallen en onwelwordingen
  • Beperkt het gevaar voor zichzelf en het slachtoffer
  • Benadert het slachtoffer met respect, heeft inlevingsvermogen, blijft kalm en stelt het slachtoffer gerust
  • Draagt zorg voor adequate interne alarmering en alarmering van en samenwerking met de externe hulpverleningsdiensten
  • Probeert de oorzaak van de plotselinge stoornis te achterhalen
  • Verleent adequaat spoedeisende hulp aan het slachtoffer volgens vaste procedures.

Vakbekwaamheid
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHSO heeft met goed gevolg het NedCert initiële examen Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers afgesloten en is om het vakbekwaamheidcertificaat geldig te houden verplicht in iedere intervalperiode te voldoen aan de eisen van het Regime Toezicht. 

Grenzen 
De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHSO verstaat onder Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers de preventie en hulpverlening volgens het certificatieschema SEHSO. De houder van het vakbekwaamheidcertificaat SEHSO is bekwaam in Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers overeenkomstig het certificatieschema SEHSO en is als zodanig niet bekwaam (en niet verplicht) tot het geven van adviezen, het nemen van maatregelen of het verrichten van handelingen die zijn vakbekwaamheid overstijgen.

Geldigheid certificaat
5 jaar met jaarlijks Regime Toezicht, bestaande uit een scholingsdag en slagen voor een tussentijdse theorie toets.

Klik hier voor de uitgebreide versie >>>